Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas reedeti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Teated

Saku Vallavalitsuse 10. septembri 2019 korraldusega nr 471 algatati detailplaneering (edaspidi DP), anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku vallas Tänassilma külas Lubjamäe maaüksusel (katastritunnus: 71801:001:0242). DP ala asub Tänassilma külas Seljaku tn läheduses, koosnedes Lubjamäe maaüksusest. DP ala suurus on 3,95 ha. DP eesmärk on ala kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine elamute ja korterelamute ehitamiseks. Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (edaspidi ÜP) asub DP ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt pere- ja ridaelamumaa ning osaliselt korterelamumaa. DP on ÜP kohane. DP on vaja koostada, kuna ÜP järgi on tiheasustusega aladel projekteerimise, uute katastriüksuste moodustamise ja piiride muutmise aluseks kehtestatud DP. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. DP algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku) ning Saku valla kodulehel https://www.sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud.

kuupäev: 18.09.2019
Teated

Saku Vallavalitsuse 10. septembri 2019 korraldusega nr 470 algatati detailplaneering (edaspidi DP), anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Jälgimäe küla Lepamaa maaüksusel (katastritunnus: 71801:001:2011). DP ala asub Jälgimäe külas Tallinn-Saku-Laagri tee, Paju, Pajupilli põik 7, Pajupilli põik 3, Pajupilli põik 1 ja Lepatänava maaüksuste vahelisel alal. DP ala suurus on ca 3,22 ha. DP koostamise eesmärk on Lepamaa maaüksuse kruntideks jaotamine ning hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine tootmishoonete ehitamiseks. Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (edaspidi ÜP) asub DP ala osalt tiheasustuse alal ning osalt hajaasustuse alal, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ja väärtuslik haritav maa. DP on ÜP kohane. DP on vaja koostada, kuna ÜP järgi on tiheasustusega aladel projekteerimise, uute katastriüksuste moodustamise ja piiride muutmise aluseks kehtestatud DP. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. DP algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku) ning Saku valla kodulehel https://www.sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud.

kuupäev: 18.09.2019
Teenus
Ennustaja Mariam, tel 900 1727, valik 14. kuupäev: 18.09.2019
Teenus
Ennustaja Mirjam, tel 900 1727, valik 13. kuupäev: 18.09.2019
Teenus
Ennustaja Helle, tel 900 1727, valik 12. kuupäev: 18.09.2019
Teenus
Ennustaja Merle, tel 900 1727, valik 11. kuupäev: 18.09.2019
Teenus

Kaardid ennustavad 24h. Vaata, kes on hetkel liinil: ennustus.ee. Tel 900 1727.

kuupäev: 18.09.2019
Ehitus/ remont
Müüa lahustivaba vanniemaili koos paigalduse ja garantiiga. Tel 558 1222. kuupäev: 18.09.2019
Ost
Ostame igas seisus autosid. Kustutame ARKist. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 5823 8310. kuupäev: 18.09.2019
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 18.09.2019
Teenus
Ennustaja Rita, tel 900 1727, valik 19. kuupäev: 17.09.2019
Teenus

Teeme korda Teie lamekatuse, parapeti, vihmaveesüsteemi ja teised lamekatusega seonduvad probleemid. Tel 524 0534.

kuupäev: 11.09.2019
Teated

Vabandame eilses väljaandes ilmunud eksliku kuulutuse pärast. Õige on: “Avaldame kaastunnet Eve Kalmusele ämma surma puhul.” Integreeritud piirihalduse büroo.

kuupäev: 10.09.2019
Teated

Paavli Kinnisvara OÜ müüb 16.09.2019 kell 10 suulisel enampakkumisel Tallinnas, Paavli 2a, Eesti Kassisõprade Kogukonna panditud vara alghinnaga 600 € (koos käibemaksuga) ja kohustusega 48 tunni jooksul vara ruumist ära viia. Varaga saab tutvuda tööpäevadel kl 9-12. Tel 650 0000.

kuupäev: 10.09.2019
Teated

Saue Vallavalitsus avaldab teadaande kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 7 lõike 4 alusel. Saue Vallavalitsus sundvalduse seadjana teatab, et on alustanud sundvalduse seadmise menetlusega Saue vallas asuvatele kinnisasjadele Adven Eesti ASi kasuks. Adven Eesti ASi taotluse aluseks on projekt „Saue linna, Segu tn, Pärnasalu tn, Tule-Kütise tn, Sauepargi-Koondise-Kuuma tn ja Koondise-Kütise tn piirkondade kaugküttetorustike rekonstrueerimine, töö nr 1917“ (projekteerimistingimused nr 1811802/01052 ja ehitusluba nr 1912271/04880) alusel. Sundvaldus seatakse ehitatava kaugküttetorustiku talumiskohustuse kehtestamiseks. Sundvaldus seatakse ehitatavate elektroonilise side kaabelliinide talumiskohustuse kehtestamiseks kaitsevööndiga 1 m mõlemale poole liini äärmistest kaablitest. Sundvaldusega koormatakse järgmised kinnistud: Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Kütise tn 17-15 (registriosa nr 9672202, katastritunnus, 72801:002:0117), kinnistu omanik on Urve Nilk; Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Kütise tn 17-19 (registriosa nr 9672602, katastritunnus, 72801:002:0117), kinnistu omanik on Katri Kaskla; Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Kütise tn 17-20 (registriosa nr 9672702, katastritunnus, 72801:002:0117), kinnistu omanik on Olev Lemnits; Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Kütise tn 17-26 (registriosa nr 9673302, katastritunnus, 72801:002:0117), kinnistu omanik on Janno Pingas. Kinnisasjade omanikel on õigus nelja nädala jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates esitada sundvalduse seadjale oma arvamus (kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 39 lg 4). Sundvalduse seadmise taotlusega on võimalik tutvuda Saue Vallavalitsuses, Tule tn 7, Saue linn, Saue vald, Harju maakond.

kuupäev: 09.09.2019
Teated

Ida prefektuur otsib relvaomanikku: vintraudse püssi Mauser-98 relvaraud koos relvalukuga. Tel 322 2627.

kuupäev: 09.09.2019
Ost

Vinüülheliplaadid. Tel 528 0605.

kuupäev: 09.09.2019
Teated

Saue Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 21 alusel. Saue Vallavalitsus teatab raudteelõigul Turbast Harju- ja Lääne maakonna piirini keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest. Kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine on algatatud Saue Vallavalitsuse 29.11.2017 korraldusega nr 909. Kavandatavaks tegevuseks on raudtee taastamine ca 4,8 km pikkusel lõigul Harju maakonna piirist kuni Turba peatuskohani (ehk rajatava Riisipere-Turba raudteeni) ajaloolisel Haapsalu raudteetrassil. Ellamaa piirkonnas kavandatakse väikeses mahus trassi õgvendamist. Plaanis on ka Ellamaa peatuse väljaehitamine. Riigi põhimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu Rohuküla ja raudtee ristumine planeeritakse kahetasandilisena. KMH osapooled: arendaja on SA Läänemaa (registrikood: 90013874, aadress Karja tn 27, Haapsalu, 90502 Läänemaa, kontaktisik Rein Riisalu, e-post laaneraudtee@gmail.com, tel 511 2899), otsustaja on Saue Vallavalitsus (kontaktisik Kati Saarem, e-post kati.saarem@sauevald.ee, tel 5915 1388), juhtekspert on Karl Kupits (Maves OÜ, registrikood: 10097377, e-post: karl@maves.ee, telefon 509 3437). KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda Saue Vallavalitsuses ja veebilehel www.sauevald.ee ajavahemikus 09.09-10.10.2019. KMH aruande kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 10.10.2019 Saue Vallavalitsuse või KMH eksperdi kontaktidel. KMH aruande avalik arutelu toimub 10.10.2019 kell 16.30 Turba kultuurimajas (Lehetu tee 12, 76201, Saue vald, Harjumaa).

kuupäev: 09.09.2019
Teated

Saue Vallavalitsus teatab: Saue Vallavalitsus kehtestas 14.08.2019 korraldusega nr 948 Ääsmäe külas Juhkami (72701:001:1220) ja Marguse-Liine (72704:002:0209) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiks on kinnistute kruntimine, mille käigus moodustatakse üks ca 1 ha suurune uus katastriüksus, muudetakse maa sihtotstarve 50% ärimaaks ja 50% sotsiaalmaaks ning määratakse ehitusõigus jahimaja ja selle juurde kuuluvate äri- ja ühiskondlike hoonete ja rajatiste ehitamiseks. Planeeritav ala asub Ääsmäe külas hajaasustusalal. Juurdepääs kinnistule on tagatud avalikult teelt (Altküla tee). Ääsmäe küla keskus jääb planeeringualast põhja poole (ca 1,5 km) kaugusele. Saue Vallavalitsus kehtestas 14.08.2019 korraldusega nr 947 Alliku külas Tootsi tee 18 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigus ühe 2korruselise kahe korteriga elamu ja abihoonete püstitamiseks. Planeeritava maa-ala suuruseks on 0,14 ha. Detailplaneeringutega saab tutvuda Saue valla veebilehel: http://sauevald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud-2019.

kuupäev: 05.09.2019
Teated

Saue Vallavalitsus teatab: Saue Vallavalitsus kehtestas 28.08.2019 korraldusega nr 1005 Laagri alevikus Koru tn 11, 13 ja 19 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga elamumaa kinnistute ümberkruntimiseks, ning määras ehitusõiguse kahe korteriga elamute ja abihoonete püstitamiseks. Planeeritav maa-ala asub Laagri alevikus, Instituudi tee ja Juuliku-Tabasalu tee vahelisel alal. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,75 ha. Detailplaneeringuga saab tutvuda Saue valla veebilehel: http://sauevald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud-2019.

kuupäev: 05.09.2019
Kuulutusi leitud 24
1 2