Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas reedeti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Teated

Ida prefektuur otsib relvaomanikku: vintraudne revolver Jaguar-80, kal 9 mm, nr CAT2633. Kontakttelefon 322 2627.

kuupäev: 15.08.2019
Teated

Saue Vallavalitsus teatab, et võttis 7. augustil 2019 vastu korralduse nr 942 „Saue vallas Ääsmäe külas asuva Kruusiaugu 2 kinnistu äralõike sundvõõranditasu määramine“. Käesolevaga avaldab Saue Vallavalitsus otsuse resolutiivosa: 1. Määrata Kruusiaugu 2 (katastritunnusega 72704:002:0242, pindalaga 18 637 m², sihtotstarbega 100% maatulundusmaa) kinnistu äralõike ligikaudse suurusega 773m², sundvõõrandamismenetluses sundvõõranditasu suuruseks 232 € vastavalt Lahe Kinnisvara ASi poolt 07.06.2019 koostatud eksperthinnangule nr 0451-19; 2. Määrata Saue Vallavalitsus Saue vallas Ääsmäe külas asuva Kruusiaugu 2 kinnistu äralõike valitsejaks arvates Saue valla omandina kinnistusraamatusse kandmisest; 3. Saue Vallavalitsusel: 3.1 kanda punktis 1 nimetatud sundvõõranditasu antud menetluse läbiviimiseks määratud kohtutäituri deposiitarvele. 3.2 võtta Saue vallas Ääsmäe külas asuva Kruusiaugu 2 kinnistu äralõige ligikaudse pindalaga 773 m² kohtutäiturilt üle; 3.3 tasuda sundvõõrandatava kinnisasja ülevõtmise-andmise kulud; 3.4 teavitada sundvõõrandiandjat sundvõõranditasu väljamaksmisest; 3.5 teha käesolev korraldus teatavaks sundvõõrandiandjale ja kohtutäiturile. 4. Kohtutäituril asuda pärast punktis 1 nimetatud summa laekumist kinnisasja valduse ülevõtmisele-andmisele vastavalt KASVSi § 36 lõikes 4 sätestatule. 5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

kuupäev: 15.08.2019
Teated

Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavalitsuse 06.08.2019 korraldusega nr 396 algatati detailplaneering (edaspidi DP) ja anti lähteseisukohad DP koostamiseks Saku alevikus Lepiku haljaku maaüksusel (katastritunnus: 71801:005:0639) ja lähialal. Planeeritav ala asub Saku-Tõdva tee ääres, Saku Selveri vahetus läheduses, selle pindala on 5000 m2. DP koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine ja liikluskorralduse lahendamine Saku Selveri parkla laiendamiseks. Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohaselt jääb DP ala tiheasustusega alale, ala juhtotstarve on haljasala, kuhu on erandjuhul parklate rajamine lubatud. DP koosseisu jäävad ka transpordimaa sihtotstarbega alad. DP on üldplaneeringuga kooskõlas. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Algatatud DP korralduse ja lähteseisukohtadega saab tutvuda Saku valla kodulehel https://www.sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses, Teaduse 13, Saku.

kuupäev: 14.08.2019
Ehitus/ remont
Müüa lahustivaba vanniemaili koos paigalduse ja garantiiga. Tel 558 1222. kuupäev: 14.08.2019
Ost
Ostame igas seisus autosid. Tallinn ja lähiümbrus. Kustutame ARKist. Tel 5823 8310. kuupäev: 14.08.2019
Teenus

Vaata veebiaadressilt www.ennustus.ee, mida toob sulle päeva tarokaart.

kuupäev: 14.08.2019
Teenus

Mul on ennustusliinil aastatepikkune kogemus. Aitan teha õigeid valikuid ja leida sobivaid lahendusi. Helista tel 900 1727 ja vali 3, vastan 24/7. Ennustaja Mirjam


kuupäev: 14.08.2019
Teenus

Kui oled jõudnud elu ristteele ega tea, millist rada minna, helista tel 900 1727 ja vali 4. Vastan 24/7. Ennustaja Helle


kuupäev: 14.08.2019
Teenus

Kui Su hinges on raskus, siis helista tel 900 1727 ja vali 5. Leiame koos lahenduse, kuidas edasi minna. Vastan 24/7. Ennustaja Merle


kuupäev: 14.08.2019
Teenus

Elus on olukordi, mil vajame vihjeid, märke või nõuandeid. Helista tel 900 1727 ja vali 6, vastan 24/7. Ennustaja Hingela


kuupäev: 14.08.2019
Teenus

Minu kaudu saate inglitelt nõu ja abi küsida. Lahendan erinevaid probleeme. Helista tel 900 1727 ja vali 7. Vastan 24/7, ka vene keeles. Selgeltnägija Angel


kuupäev: 14.08.2019
Teenus

Ennustamiseks kasutan ruunimärke või I Ching teksti. Helista tel 900 1727 ja vali 9, vastan 24/7. Ennustaja Saskia


kuupäev: 14.08.2019
Teenus

Liinil 900 1727 olen ennustanud 10 aastat. Kasutan taro-, šamaani- ja tavakaarte. Helista tel 900 1727 ja vali 1, vastan 24/7. Ennustaja Salme


kuupäev: 14.08.2019
Teenus

Ennustusliinil 900 1727 olen ennustanud 7 aastat. Minu missiooniks on inimesi aidata. Helista tel 900 1727 ja vali 2, vastan 24/7. Ennustaja Madleen


kuupäev: 14.08.2019
Teenus

Kaardid Ennustavad, tel 900 1727, on Eesti vanim ja parim ennustusliin, kus kogenud ennustajad aitavad 24/7. Tutvu meie ennustajate profiilidega ja telli ennustus veebiaadressil www.ennustus.ee.

p.p1 {margin: 0.7px 0.0px 0.7px 0.0px; line-height: 8.0px; font: 7.0px Helvetica} span.s1 {letter-spacing: 0.2px} kuupäev: 14.08.2019
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 07.08.2019
Müük

Korralikud küttepuud koos transpordiga. Võtikmetsa OÜ. Tel 504 9838.

kuupäev: 07.08.2019
Enampakkumine

Ametlik teadaanne. AS Ekast (reg. 10448523) teatab, et müüb pandipidajana avalikul kirjalikul enampakkumisel OÜ WarriorsDen Estonia (reg 14384599, Rotermanni 10-3, Tallinn) valduses olnud ja üürileandja pandiõigusega koormatud ning üürileandja ruumides asuva vara. Vara koosseis: kogupere treeningkeskuse sisustus tervikvarana. Pakkumisi on võimalik teha vaid tervikvarale. Müüdava varaga on võimalik tutvuda 5. augustil 2019 ajavahemikus kell 12–14 aadressil Keevise 6, Tallinn. Vara alghind (ilma KM-ta) on 30 000 €. Osalemiseks tuleb hiljemalt 11. augustiks 2019 saata tähitud kirjaga kirjalik pakkumine kinnises ümbrikus märksõnaga "Enampakkumine" aadressil OÜ Advokaadibüroo In Jure, Riia 15b, 51010 Tartu. Pakkumises peavad sisalduma järgmised andmed: pakkuja nimi, registri- või isikukood, elu- või asukoht ja kontaktandmed; avaldus vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel; sõnadega ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline pakkumissumma tervikvara ostmiseks ning pakkuja kinnitus, et ta on tutvunud ja nõustub tingimustega; pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise isiku või füüsilise isiku esindaja puhul esindusõigust tõendav dokument. Saabunud pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras. Ümbrikud peavad olema kinnised. Ümbrikud avatakse 13. augustil 2019 kell 12 aadressil AS Ekast, Keevise tn 6, Tallinn. Kõigil osavõtjatel on õigus osaleda enampakkumise ümbrike avamisel. Võitjaks on enampakkumisel osaleja, kes tegi nõuetekohase ja suuruselt kõige kõrgema hinnaga pakkumise. Võitja määrab AS Ekast hiljemalt 13. augustil 2019, osalejaid teavitatakse tulemustest. AS Ekast ja enampakkumise võitja sõlmivad vara müügilepingu hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates enampakkumise tulemuste selgumisest. Vara müüakse müügilepingu sõlmimise hetke olukorras. Ostja on kohustatud tasuma oma pakkumises toodud ostuhinna (lisandub km) hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist. Lisainfo saamiseks pöörduda ASi Ekast kontaktisiku poole tel 621 1900, e-post ekast@mail.ru. Teate esitas AS Ekast juhatuse liige V. Senin.

kuupäev: 05.08.2019
Ost

Ostan vene kontaktoreid, automaatkaitselüliteid, elektroonika trükkplaate ja detaile. Tel 5197 3129.

kuupäev: 05.08.2019
Kuulutusi leitud 19
1