Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas reedeti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Pakun tööd

Tallinna Lasteaed Pääsusilm kuulutab välja konkursi kahe õpetaja 1,0 ametikoha ja lapsehoolduspuhkusel viibiva õpetaja 1,0 ametikoha täitmiseks alates 01.11.2019. Avaldus ja CV saata 29. oktoobriks 2019 e-posti aadressil silvi.suur@paasusilm.edu.ee.

kuupäev: 17.10.2019
Teated

Ida prefektuur otsib relvaomanikku: vintraudne revolver Nagaan, kal 7,62, nr 154822. Kontakttelefon 322 2627.

kuupäev: 17.10.2019
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 17.10.2019
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 17.10.2019
Ehitus/ remont

Müüa lahustivaba vanniemaili koos paigalduse ja garantiiga. Tel 558 1222.

kuupäev: 16.10.2019
Ost

Autode kokkuost. Ümbervormistamine. Iga seisund, parim hind! Tel 5614 0401.

kuupäev: 16.10.2019
Müük

Kuivad küttepuud koos transpordiga. Võtikmetsa OÜ. Tel 504 9838.

kuupäev: 16.10.2019
Ost

Ostame igas seisus autosid. Kustutame ARKist. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 5823 8310.

kuupäev: 16.10.2019
Ost

Ostan BMW, MB, Sierra. Tel 5632 3142.

kuupäev: 15.10.2019
Teated

MTÜ Teine Tants kuulutab välja avaliku stipendiumikonkursi loominguliseks tegevuseks kaasaegse tantsu ja teiste etenduskunstide vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 18. oktoober 2019. Avaldus, projekti kirjeldus ja CV saata: saal@saal.ee või Pikk 20, 10133 Tallinn. Lisainfo: saal@saal.ee.

kuupäev: 10.10.2019
Teated

Saue Vallavalitsus teatab: Saue Vallavolikogu tunnistas 26.09.2019 otsusega nr 52 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 16.05.2006 korraldusega nr 479 kehtestatud Koppelmaa külas Lubjaahju 3 kinnistu detailplaneeringu veevarustuse lahenduse osas. Saue Vallavolikogu tunnistas 26.09.2019 otsusega nr 53 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 15.12.2009 korraldusega nr 805 kehtestatud Maidla külas Tammetõru ja Tammepõllu 2 kinnistute detailplaneeringu tehnovõrkude lahenduse ja osaliselt juurdepääsu lahenduse osas. Lisainfo Saue valla veebilehel: https://sauevald.ee/planeeringute-kehtetuks-tunnistamine. Saue Vallavalitsus kehtestas 02.10.2019 korraldusega nr 1167 Laagri alevikus Pärnu mnt 495 (72703:001:1190) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta kinnistu sihtotstarve 100% ärimaaks, ning määras ehitusõiguse ühe kahekorruselise ärihoone püstitamiseks. Planeeritava maa-ala suuruseks on 0,4 ha. Planeeringuga saab tutvuda Saue valla veebilehel: https://sauevald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud-2019.

kuupäev: 10.10.2019
Teated

Saue Vallavalitsus avaldab teadaande kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 7 lõike 4 alusel. Saue Vallavalitsus sundvalduse seadjana teatab, et on alustanud sundvalduse seadmise menetlusega Saue vallas asuvatele kinnisasjadele Elektrilevi OÜ kasuks. Taotluse aluseks on Hepta Group Energy OÜ poolt koostatud tööprojekt VT1063 “Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Kaasiku küla I“. Sundvaldus seatakse ehitatavate elektroonilise side kaabelliinide talumiskohustuse kehtestamiseks kaitsevööndiga 1 m mõlemale poole liini äärmistest kaablitest, kasutusõiguse ala pindala on 330 m2. Sundvaldusega koormatav kinnistu: Harju maakond, Saue vald, Kaasiku küla, Puhkemetsa (registriosa nr 13289102, katastritunnus: 29703:001:0183), kinnistu omanik on Erden Güven. Kinnisasjade omanikel on õigus nelja nädala jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates esitada sundvalduse seadjale oma arvamus (KAHOS § 39 lg 4). Sundvalduse seadmise taotlusega on võimalik tutvuda Saue Vallavalitsuses Tule tn 7, Saue linn, Saue vald, Harju maakond.

kuupäev: 08.10.2019
Teated

Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavolikogu 22.09.2019 otsusega nr 45 kehtestati Saku valla Tammemäe küla Tammemäe tankla ja Viimsi metskond 21 kinnistu detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub Tammemäe külas Tallinn-Saku-Laagri tee ja Saku liiklussõlme vahelisel alal. DP ala moodustavad Tammemäe tankla (71801:001:0320), osa Viimsi metskond 21 (71801:001:1146), osa Tallinn-Saku-Laagri tee (71801:005:0411) ja osa Saku liiklussõlme maaüksused (katastritunnus: 71801:001:1217). DP ala suurus on ca 12 000 m2. DP lahendus näeb ette Tammemäe tankla kinnistu suurendamist ning moodustatavale krundile (pindalaga 7861 m2, 100% ärimaa) rajatakse tankla, kauplusehoone ja selveautopesula. Ehitisealuseks pinnaks on 1180 m2, lubatud on rajada kuni 4 ühekorruselist kuni 7 m kõrgust hoonet. Rekonstrueeritakse Päästekeskuse tee, rajatakse raskeveokite parkla. Päästekeskuse tee 2 kinnistul asuva kortermaja ja tankla vahele püstitatakse müra tõkestamiseks ja privaatsuse tagamiseks 2 m kõrgune plankaed. Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu (edaspidi ÜP) kohaselt asub planeeritav ala hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on osaliselt kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ja osaliselt metsamaa. DP sisaldab ÜP muutmise ettepanekut, kuna soovitakse muuta metsamaa maakasutuse juhtotstarvet kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa juhtotstarbeks. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Kehtestatud DP korraldusega saab tutvuda Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallvalitsuses (Teaduse 13, Saku).

kuupäev: 07.10.2019
Kuulutusi leitud 13
1