Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas laupäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Teated
Teatame kurbusega, et meie isa EERIK LÕPS on lahkunud. Tema ärasaatmine toimub 26. mail kell 10.30 Pärnamäe kalmistul. Tiina, tütred Merike ja Katre kuupäev: 24.05.2018
Teenus
Kaardid ennustavad. 24 h. Tel 900 1727. kuupäev: 24.05.2018
Ehitus/ remont
Korterite, vannitubade rem, elektri- ja torutööd. Lamekatuste rem, SBS rullmat. Eterniit, roovitus. Boilerite, pistikute paig. Tel 5850 8713. kuupäev: 24.05.2018
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavalitsuse 15. mai 2018 korraldusega nr 241 kehtestati Saku valla Tõdva küla Tootmise, Matsu, Katkuoja, Katkuoja, Rukkimäe, Palgi ja Kontori maaüksuste ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP). DP järgi jaotatakse planeeritav ala 10 krundiks. DPga kavandatakse 1 ärimaa sihtotstarbega krunti, 5 tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krunti, 1 äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krunti, 1 tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krunti ja 2 transpordimaa sihtotstarbega krunti. Tootmis- ja ärihooned on max 3korruselised. Hoonete max katuseharja kõrgus on 12 m. Vajadusel on lubatud ehitada max 16 m kõrguseid vertikaalseid hooneosi, torne ja detaile, nagu tehnoloogilised seadmed, silod, mastid, korstnad jne. Kruntide suurim lubatud täisehitusprotsent on 50. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale. Planeeritava ala suurus on u 12,9 ha. DP kehtestamise otsusega on võimalik tutvuda aadressil www.sakuvald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud ja tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku). kuupäev: 24.05.2018
Teenus
Teeme korda teie lamekatuse, parapeti, vihmaveesüsteemi ja teised lamekatusega seotud probleemid. Küsige pakkumist tel 524 0534. kuupäev: 24.05.2018
Teated
Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kuressaare politseijaoskond tuvastab sileraudse püssi nr N05911 omanikku. Relva omanikul või valdajal pöörduda kuue kuu jooksul alates kuulutuse ilmumise päevast PPA Lääne prefektuuri Kuressaare politseijaoskonda aadressil Transvaali 58, Kuressaare; tel 454 9705; laane@politsei.ee. kuupäev: 24.05.2018
Teenus
Ennustusliin, selgus. Tel 900 3939 (0,99 €/min). Info tel 5364 4808. kuupäev: 24.05.2018
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 24.05.2018
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 24.05.2018
Teated
Ida prefektuur otsib relvaomanikku: sileraudne püss, kal 16, nr 112033. Kontakttelefon 322 2627. kuupäev: 23.05.2018
Ehitus/ remont
Müüa lahustivaba vanniemaili koos paigalduse ja garantiiga. Tel 558 1222. kuupäev: 23.05.2018
Ehitus/ remont
Korterite, vannitubade rem, elektri- ja santehn tööd. Lamekatuste rem, SBS rullmat. Boilerite, pistikute paig. Tel 5850 8713. kuupäev: 22.05.2018
Müük
Korralikud saetud ja lõhutud küttepuud koos transpordiga. Võtikmetsa OÜ, tel 504 9838. kuupäev: 21.05.2018
Teated
Vasalemma kooli vilistlaste ja töötajate kokkutulek toimub 2. juunil 2018 Vasalemma Põhikoolis. Kl 16.00 kogunemine ja registreerumine, kl 17.00 aktus, järgneb koosviibimine kuni kl 24.00ni. Tantsuks mängib ansambel Player. Osalustasu 15 € (kohapeal tasudes 20 €, pensionärid 10 €) kanda hiljemalt 25. maiks arvelduskontole EE812200221050069993 (Pilvi Remmik). Selgitusse märkida osaleja nimi ja kooli lõpetamise aasta. kuupäev: 18.05.2018
Teenus
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. kuupäev: 18.05.2018
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavalitsus tegi Konstantin Zjukinile (Zjukin) 16.01.2018 ettekirjutuse nr KK 2/18, mille täitmise tähtaeg lõppes 19.02.2018. Ettekirjutuse nõuded jäeti täitmata. Saku Vallavalitsus määrab hoiatusega nr KK 2/18.3 ettekirjutuse punkti 3.1 nõude täitmise uueks tähtajaks 11.06.2018 ja sunnirahaks 600 eurot ning punkti 3.2 nõude täitmise uueks tähtajaks 21.06.2018 ja sunnirahaks 100 eurot. kuupäev: 17.05.2018
Teated
Põhja prefektuur tuvastab leitud revolvri Smith-Wesson (kal 44 Rus, nr 25322) omanikku. Relva omanikul pöörduda kuue kuu jooksul alates kuulutuse ilmumise päevast tel 612 4435. kuupäev: 17.05.2018
Teated
Saue Vallavolikogu tunnistas oma 26.04.2018 otsusega nr 39 kehtetuks Nissi Vallavolikogu 15.06.2017 otsuse nr 29 "Mustu tootmisala laienduse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" ning lõpetas sellega seoses Nissi valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise. Detailplaneeringuga sooviti Saue valla Mustu ja Nurme külades asuvatel kinnistutel laiendada piirkonda üldplaneeringuga maavarade kasutamiseks ja kaevandamiseks reserveeritud tootmisala, vähendades selleks üldplaneeringus ette nähtud kompensatsioonialasid. Kaugem eesmärk on taotleda maaüksustel maavara kaevandamise luba ehituskruusa kaevandamiseks ning korrastada selle käigus varasema kaevandamisega rikutud alad. Saue Vallavolikogu leidis, et üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise lõpetamine on põhjendatud, sest maavara kaevandamise loa aluseks ei ole kehtestatud detailplaneering vajalik, üldplaneeringuga määratud juhtotstarbe muutmine Mustu ja Nurme külades ei ole ulatuslik ning kaevandusalade ja Riisipere aleviku vahele jääb piisavalt kompensatsioonialasid. kuupäev: 10.05.2018
Kuulutusi leitud 18
1