Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas laupäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Teated
Paavli Kinnisvara OÜ müüb 25.03.2019 kell 9 suulisel enampakkumisel Tallinnas, Paavli 2a, Stereo-C Team OÜ panditud vara, alghind 1571,86 € (koos käibemaksuga). Varaga saab tutvuda tööpäevadel kell 9-12. Tel 650 0000. kuupäev: 20.03.2019
Müük
Müüa 10aastane ortopeedilisi ja invavahendeid tootev ja müüv ettevõte väärikale ostjale seoses omaniku kolimisega Kanadasse. E-post soidankanadasse@gmail.com. kuupäev: 20.03.2019
Ehitus/ remont
Müüa lahustivaba vanniemaili koos paigalduse ja garantiiga. Tel 558 1222. kuupäev: 20.03.2019
Ost
Sõidukite kokkuost: auto, buss, veok, haagis, tehnika. Tel ‪556 7801‬. kuupäev: 20.03.2019
Ost
Igas seisus autode ost. Tallinn. Tel 5823 8310. kuupäev: 20.03.2019
Ost
Sõiduautode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 20.03.2019
Teenus
Kaardid ennustavad. 24/7. Tel 900 1727. kuupäev: 20.03.2019
Teenus
Ennustusliin. 0,95 €/min. Tel 900 3014. kuupäev: 20.03.2019
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 19.03.2019
Teated

Eesti Saksa Lambakoerte Ühing MTÜ iga-aastane üldkoosolek toimub 13.04.2019 algusega kell 15 Tagadi Koertekeskuse peamajas. Täpsem info: www.saksalambakoer.ee.

kuupäev: 15.03.2019
Teated
Teatame kurbusega, et on lahkunud Jaan Sõmer (02.02.1942 – 09.03.2019). Ärasaatmine 16. märtsil kell 11.30 Pärnamäe krematooriumis. Leinavad tütred Epp ja Triin. kuupäev: 14.03.2019
Teenus

AromaTouch ehk aroomi puudutuse teraapia. Võta endale aega ja luba oma kehale puhkust. Tee üks lõhnav kingitus iseendale või oma lähedasele. Registreeru teraapiasse. E-post gaia.teraapiad@gmail.com. Tel 5552 6204.

kuupäev: 13.03.2019
Pakun tööd
Suvehooajaks vajatakse Saksamaale täiendavalt kokki, toateenindajaid, giide jne. Saksa või inglise keel. Tunnitasu ca 15 €. Tel 5801 5855. kuupäev: 12.03.2019
Teated

Saku Vallavalitsus teatab: Alates 22.03.2019 kuni 20.04.2019 on tööaegadel Saku Vallavalitsuse hoone (Teaduse tn 13, Saku alevik) II korruse stendil ning Saku valla kodulehel (http://www.sakuvald.ee/detailplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul Saku valla Tammemäe küla Tammemäe tankla kinnistu ja Viimsi metskond 21 kinnistu detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub Tammemäe külas Tallinna mnt ja Saku liiklussõlme vahelisel alal. DP ala koosneb Tammemäe tankla, osa Viimsi metskonna 21, osa Tallinn-Saku-Laagri ja osa Saku liiklussõlme maaüksustest. Planeeritava ala suurus on ca 12 000 m2. DP lahendusega kavandatakse Tammemäe tankla kinnistu suurendamist Viimsi metskond 21 kinnistu arvelt 6054 m2 võrra ning Maanteeameti valduses oleva riigimaa kinnistu arvelt 91 m2 võrra. Moodustatavale krundile (pindalaga 7861 m2, 100% ärimaa) rajatakse tankla, kauplusehoone ja selve autopesula. Krundi ehitisealuseks pinnaks on 1180 m2, lubatud on rajada kuni 4 ühekorruselist kuni 7 m kõrgust hoonet. Rekonstrueeritakse Päästekeskuse tee, rajatakse raskeveokite parkla ning rajatava tankla ja Päästekeskuse tee 2 kinnistul asuva kortermaja vahele püstitatakse müra tõkestamiseks ja privaatsuse tagamiseks reljeefne puidust 2 m kõrgune plankaed. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP kohta arvamust.

kuupäev: 08.03.2019
Teated

Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavalitsuse 19.02.2019 korraldusega nr 104 algatati detailplaneering (edaspidi DP) ja anti lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks Saku valla Saku aleviku Kivinuka tn 15 maaüksusel (katastritunnus: 71801:005:0516). DP ala asub Kivinuka tänaval. DP ala suurus on 2447 m2. DP on vaja koostada Kivinuka tn 15 maaüksusele määratud ehitusõiguse muutmiseks, kuna ehitisseadustik ei näe ette selle muutmist projekteerimistingimustega. DP lahendusena soovitakse suurendada ehitisealust pinda kuni 20% krundi pindalast. Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (edaspidi üldplaneering) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. DP on kooskõlas üldplaneeringuga. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Algatatud DP korralduse ja lähteseisukohtadega saab tutvuda Saku valla kodulehel https://www.sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallvalitsuses (Teaduse 13, Saku).

kuupäev: 08.03.2019
Teated

Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavalitsuse 19.02.2019 korraldusega nr 105 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Viirpuu tee 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub Tänassilma külas Tänassilma-Laagri tee ja Kungla tänava vahetus läheduses. DP ala moodustavad Viirpuu tee 2 maaüksus, Viirpuu tee maaüksus ja osaliselt Tänassilma-Laagri tee maaüksus. DP ala suurus on ca 4000 m2. DP lahendusena jaotatakse Viirpuu tee 2 maaüksus kaheks elamukrundiks ning määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus kaksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Elamukruntide pindalad on 1636 m2 ja 1638 m2. Kruntidele on lubatud ehitada kuni 2korruselised ja kuni 9 m kõrgused paariselamud, mille lubatud katusekalded on 0–25 kraadi. Lisaks on kruntidele võimalik rajada kuni 2 ühekorruselist ja kuni 6 m kõrgust abihoonet. Kruntide maksimaalne ehitisealune pind on 325 m2. Ühele krundile on võimalik rajada kuni 4 parkimiskohta. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. DP kehtestamise korralduse ja materjalidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku alevik) või geoportaalis EVALD: https://service.eomap.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/734.

kuupäev: 08.03.2019
Teated

Saue Vallavalitsus teatab: Saue Vallavalitsus võttis 27.02.2019 korraldusega nr 244 vastu ja suunas avalikustamisele Koidu külas Koidumetsa tee 7 kinnistu (72701:005:0331, suurusega 39 712 m², sihtotstarve: maatulundusmaa 100%) ja lähiala detailplaneeringu, mille eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu,- sotsiaal- ja transpordimaaks, ning määratakse ehitusõigus kuni nelja uue üksikelamu püstitamiseks. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 4 ha. Koidumetsa tee 7 kinnistu detailplaneeringu avalikustamine toimub 25.03–07.04.2019 kell 8–16.30 (kolmapäeviti kuni kella 18.30ni ja reedeti kella 14ni) Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud. Lisainfo: info@sauevald.ee.

kuupäev: 06.03.2019
Otsin tööd
Kontoritöötaja. Arvuti, keeled. Tel 5340 8070. kuupäev: 06.03.2019
Kuulutusi leitud 18
1