Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas laupäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Müük
Soodsalt lõigutud kuivad lauad ja prussid. Transpordiga. Tallinn. Tel 5660 4607. kuupäev: 14.11.2018
Teenus
Mööbli remont, parandus, restaureerimine, uue valmistamine, mööbli abitööd kodus. Tigudiivan OÜ. Tel 526 7375, www.tumbavalmistamine.eu. kuupäev: 14.11.2018
Ehitus/ remont
Müüa lahustivaba vanniemaili koos paigalduse ja garantiiga. Tel 558 1222. kuupäev: 14.11.2018
Ost
Ostame autosid. Tallinn ja lähiümbrus. Kustutame registrist. Tel 5823 8310. kuupäev: 14.11.2018
Teenus
Kaardid ennustavad, 24 h. Tel 900 1727. kuupäev: 14.11.2018
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 13.11.2018
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 13.11.2018
Teated
Saue Vallavalitsus teatab: Saue Vallavolikogu tunnistas 25.10.2018 otsusega nr 80 osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 28.02.2005 otsusega nr 12 kehtestatud Vanamõisa küla Välja I ja Saueaugu kinnistute detailplaneeringu Paju tee 31 kinnistu osas. Otsusega on võimalik tutvuda Saue valla veebilehel www.sauevald.ee. kuupäev: 12.11.2018
Teenus
Ennustusliin. Tel 900 3014 (0,95 €/min). kuupäev: 12.11.2018
Teated
Saue Vallavalitsus algatas 17.10.2018 korraldusega nr 1329 Saue linnas Tule tn 8 (72801:002:0054, 4118 m², ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) ja Tule tn 10 (72801:002:0055, 5445 m², ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) kinnistutel ja nende lähialal detailplaneeringu koostamise ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute ümberkruntimine, maasihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine kaubandushoone, büroohoone ja korterelamute või ärihoonete rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Saue linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala näol tegemist perspektiivse keskuse maa-alaga, mis on kavas muuta linna olulisemaks äri- ja peamisi esmateenuseid pakkuvaks piirkonnaks, võimaldamaks keskuse jätkusuutlikku ja ööpäevaringset kasutust. Planeeringuga ette nähtud tegevused ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka, planeeritaval alal ega selle vahetus läheduses ei ole kaitstavaid loodusobjekte ega rohevõrgustiku ala. Planeeringuga ei ole ette nähtud tegevust ranna või kalda piiranguvööndis, planeeringuga ei kavandata tootmistegevust ega olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastamist. Planeeringuga ei kaasne vahetut või kaudset negatiivset mõju inimeste tervisele ja heaolule, kavandatav tegevus ei avalda ka negatiivset keskkonnamõju planeeringuala kontaktvööndisse jäävatele olemasolevatele kinnistutele. Pigem võib tootmistegevuse ja laonduse linnasüdamest väljaviimise ning ala korrastamise puhul eeldada positiivseid mõjusid inimeste tervisele ja heaolule ning piirkonna kuvandile ja kinnisvara väärtusele. Sellest tulenevalt ei pea Saue Vallavalitsus vajalikuks detailplaneeringu elluviimisega kaasneva KSH algatamist. kuupäev: 08.11.2018
Ost
Ostan vanema BMW või Sierra. Tel 5632 3142. kuupäev: 06.11.2018
Ehitus/ remont
Korterite, vannitubade rem, elektri- ja torutööd. Boilerite, pistikute paig. Tel 5850 8713. kuupäev: 06.11.2018
Teated
AS Sillamäe Veevärk teatab: alates 06.02.2019 hakkab kehtima järgmine võrguteenuse hind (ilma käibemaksuta): 0,11134 €/m3. Hind on kooskõlastatud Konkurentsiameti 02.11.2018 otsusega nr 7-3/2018-136. kuupäev: 06.11.2018
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavalitsuse 23.10.2018 korraldusega nr 640 kehtestati Saku valla Saku aleviku Asula tn 2 kinnistu ja Silla tn 2a kinnistu osa detailplaneering (edaspidi DP). Planeeringuala asub Asula tn ja Tallinna mnt nurgal. Planeeritav ala koosneb Asula tn 2 kinnistust, osaliselt Silla tn 2a ja Aasa tn kinnistutest ning Tallinna-Saku-Laagri tee maaüksusest. Planeeritava ala suurus on u 3200 m2. DP koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine korterelamu eluruumide laiendamiseks ja parkimisalade määramine. Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule asub planeeringuala tiheasustusega alal, planeeritava ala juhtotstarve on korterelamumaa ja üldkasutatavate hoonete maa. DP on üldplaneeringu kohane. DPga lubatakse olemasolevale korterelamule kuni 4 uue korteri ehitamist olemasoleva katusekorruse arvelt. Korterelamu ehitisealust pindala ei muudeta. Abihooneid kinnistule ei kavandata. Hoone katuseharja kõrgus võib maapinnast olla kuni 12 m. Maksimaalne korruste arv võib olla 3. Lisaks on kavandatud 20kohaline ristkasutusega parkla korterelamu elanike ja Silla tn 2a kinnistul oleva tenniseväljaku külastajate jaoks. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. DP kehtestamise korralduse ja materjalidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku) või Saku valla kodulehel https://www.sakuvald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud. kuupäev: 02.11.2018
Teated
Alates 01.12.2018 hakkab Sillamäe linna kodutarbijatele kehtima järgmine maagaasi hind: 0,360 €/m³. Hind on ära toodud maagaasi kütteväärtust, rõhku ja temperatuuri arvestamata ning ilma käibemaksuta. kuupäev: 01.11.2018
Ehitus/ remont
Müüa lahustivaba vanniemaili koos paigalduse ja garantiiga. Tel 558 1222. kuupäev: 31.10.2018
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 31.10.2018
Kuulutusi leitud 17
1