Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas laupäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Ehitus/ remont
Korterite, vannitubade rem. Elektri- ja torutööd. Lamekatuste remont, rullmat, SBS, roovitus. Tel 5850 8713. kuupäev: 25.09.2018
Teenus
Ennustusliin. Tel 900 3014 (0,95 €/min). kuupäev: 25.09.2018
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 25.09.2018
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 24.09.2018
Müük
Müüa korras elumaja vana Riia mnt ääres. Tel 5344 8415. kuupäev: 21.09.2018
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavalitsuse 18.09.2018 korraldusega nr 531 algatati Saku aleviku Üksnurme tee 4, 4a, 4b (katastritunnused 71801:001:2028, 71801:001:2029, 71801:001:2030) maaüksuste ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP). DP koostamise eesmärk on Üksnurme tee 4, 4a, 4b kinnistute ehitusõiguse määramine ehitisealuse pinna suurendamiseks. Planeeritav ala asub Saku alevikus Rahula-Saku tee ääres. Planeeringuala piirneb läänest Kivisalu tee 2, 4 ja 6 kinnistute ja riigimaaga, põhjast Saku vallale kuuluva Lepiku haljaku kinnistuga ning idast Üksnurme tee 2 kinnistuga. Planeeritav ala koosneb Sepa II kinnistu Üksnurme tee 4, 4a, 4b ja Üksnurme tee L7 maaüksustest (katastritunnused 71801:001:2028, 71801:001:2029, 71801:001:2030; 71801:001:2031) ning Üksnurme tee lõik 1 kinnistust (katastritunnus 71801:005:0464). Vastavalt Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringule (edaspidi ÜP) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on korterelamumaa. DP on ÜP kohane. Planeeritava ala suurus on u 1,24 ha. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja teha eraldi täiendavaid uuringuid. DP algatamise korraldusega on võimalik tutvuda aadressil http://www.sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku). kuupäev: 21.09.2018
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavalitsuse 18.09.2018 korraldusega nr 532 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Metsnugise tee 4 kinnistu (katastritunnus 71801:001:0619) detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub Kivinugise tee ja Metsnugise tee (katastritunnus 71801:001:0623) vahelisel alal. Planeeritava ala moodustab Metsnugise tee 4 kinnistu ning osa Kivinugise ja Metsnugise teest. Ala suurus on u 4507 m2. DP järgi jaotatakse kinnistu 2 krundiks, millele määratakse hoonestusalad ja ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Kummalegi krundile võib rajada 1 üksikelamu ja 2 abihoonet. Üksikelamud võivad olla kuni 2korruselised ja kuni 9 m kõrgused ning abihooned 1korruselised ja kuni 6 m kõrgused. Kruntide pindalad on 1706 m2 ja 2170 m2, suurimad lubatud ehitisealused pinnad on vastavalt 341 m2 ja 434 m2. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. DP kehtestamise otsusega on võimalik tutvuda aadressil http://www.sakuvald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse 13, Saku). kuupäev: 21.09.2018
Ehitus/ remont
Teeme remondi- ja maalritöid korterites ja majades. Tel 5333 4847. kuupäev: 21.09.2018
Teenus
Kaardid ennustavad, 24 h. Tel 900 1727. kuupäev: 21.09.2018
Teated
Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade. Saue Vallavalitsus teatab keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest "KMH programm raudteelõigul Turbast Harju ja Lääne maakonna piirini" keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 lõike 2 punkti 1 alusel. Kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine on algatatud Saue Vallavalitsuse 29.11.2017 korraldusega nr 909. Kavandatavaks tegevuseks on raudtee taastamine u 4,8 km pikkusel lõigul Harju maakonna piirist kuni Turba peatuskohani (ehk rajatava Riisipere-Turba raudteeni). Tegemist on elektrifitseeritud raudtee rajamisega (raudteelõigu pikkus u 4,8 km) valdavalt ajaloolisel Haapsalu raudteetrassil. Ellamaa piirkonnas kavandatakse väikeses mahus trassi õgvendamist. Plaanis on ka Ellamaa peatuse väljaehitamine. Riigi põhimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla ja raudtee ristumine planeeritakse kahetasandilisena. Eesmärgiks on luua eeldused reisirongiliikluse taastamiseks Ristini. KMH osapooled: arendaja on AS Lääne Raudtee (registrikood 12831723), Tallinna mnt 78, Uuemõisa, 90401 Lääne maakond (kontaktisik Rein Riisalu, laaneraudtee@gmail.com, tel 511 2899); otsustaja on Saue Vallavalitsus (kontaktisik Kati Randrüüt, kati.randruut@sauevald.ee, tel 591 5138); KMH ekspert on AS Maves (kontaktisik Kadri Normak, kadri@maves.ee, tel 508 7013). KMH programmiga on võimalik eelnevalt tutvuda Saue Vallavalitsuses ja veebilehel www.sauevald.ee ajavahemikus 17.-30.09.2018. KMH programmi kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 30.09.2018 Saue Vallavalitsuse või KMH eksperdi kontaktidel. KMH programmi avalik arutelu toimub 03.10.2018 kell 16.00 Turba kultuurimajas (Lehetu tee 12, Saue vald, 76201 Harjumaa). kuupäev: 19.09.2018
Teated
Põhja prefektuur teeb kindlaks Harjumaalt leitud sileraudse püssi (kaliiber 16, mark ja mudel teadmata, nr 3966/3946) ja püstoli Walther P-38 (kaliiber 9 x 19, nr 35640 või 6) võimaliku omaniku. Tel 612 4134 või pohja.lut@list.politsei.ee. kuupäev: 19.09.2018
Ehitus/ remont
Müüa lahustivaba vanniemaili koos paigalduse ja garantiiga. Tel 558 1222. kuupäev: 19.09.2018
Teated
Saue Vallavalitsus teatab: Saue Vallavalitsus algatas 12.09.2018 korraldusega nr 1141 Hüüru külas Lehelinnu (72701:001:2008, suurus 28,07 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu u 35ks üksikelamu-, sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus üksikelamute rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeritav maa-ala asub Hüüru külas Tallinna-Paldiski maantee ja Vatsla tee ning Kodasema tee vahelisel maa-alal. Põhja poolt piirneb maa-ala Vatsla tee ja Kodasema tee ääres paiknevate hoonestatud elamumaadega. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Korraldusega on võimalik tutvuda Saue valla veebilehel http://sauevald.ee/algatatud-detailplaneeringud-2018. Lisainfo: info@sauevald.ee. kuupäev: 18.09.2018
Ehitus/ remont
Korterite ja vannitubade remont, elektri- ja torutööd. Lamekatuste rem, rullmat, SBS. Tel 5850 8713. kuupäev: 18.09.2018
Teated
MTÜ Teine Tants kuulutab välja avaliku stipendiumikonkursi loominguliseks tegevuseks kaasaegse tantsu ja teiste etenduskunstide vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 24. september 2018. Avaldus, projekti kirjeldus ja CV saata aadressil saal@saal.ee või Pikk 20, 10133 Tallinn. Lisainfo: saal@saal.ee. kuupäev: 14.09.2018
Kuulutusi leitud 15
1