Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas laupäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Teated
Sassi, Tiigi, Kasemetsa ja Paisu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja arutelu. Kernu Vallavalitsus korraldab planeeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 06.11.-05.12.2017. Avalik arutelu toimub 12.12.2017 kell 16 Kernu vallamajas. Planeeringu materjalidega saab tutvuda valla kodulehel ja tööaegadel vallamajas (Riisipere tee 8, Haiba küla). Detailplaneering on algatatud Kernu Vallavolikogu 15.09.2016 otsusega nr 52. Sama otsusega jättis volikogu planeeringule algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala hõlmab Kohatu külas asuvaid Sassi (katastritunnus 29701:005:0126), Tiigi (katastritunnus 29701:005:0137), Kasemetsa (katastritunnus 29701:005:0112) ja Paisu (katastritunnus 29701:005:0135) maaüksuseid. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 5,39 ha. Planeeringuga kavandatakse Kernu paisjärve kaldal olemasolevate hoonestatud ja hoonestamata kinnistute jagamist väiksemateks elamukruntideks. Planeering muudab kehtivat Kernu valla üldplaneeringut. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala hajaasustuses ja osaliselt olemasoleval elamualal. Kohatu piirkonnas on kehtiva üldplaneeringu kohaselt elamualal minimaalne lubatud pindala, millele võib anda ehitusõiguse, 1 ha. Lisaks on piirkonnas kahe elamu väikseim lubatud vahekaugus 100 m. Üldplaneering sätestab, et ühte neist tingimustest võib põhjendatud juhul vähendada, kuid mitte mõlemat korraga. Kavandatavad elamumaa krundid on väiksemad kui 1 ha ja elamutevaheline väikseim vahekaugus on alla 100 m. Põhjendatud arvamused detailplaneeringu eskiislahenduse kohta palume saata digitaalselt aadressil kernuvv@datanet.ee või kirjalikult postiaadressil Riisipere tee 8, Haiba küla, 76301 Harju maakond. kuupäev: 19.10.2017
Teated
Põhja prefektuur teeb kindlaks Harjumaalt leitud sileraudse püssi nr 32905 (kaliiber 32, toodetud Venemaal 1947) omanikku. Tel 612 4134 või 612 4957. kuupäev: 19.10.2017
Ost
Ostan vana auto. Tel 525 4039. kuupäev: 19.10.2017
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 19.10.2017
Ehitus/ remont
Elektri-torutööd. Boilerite, pistikute paigaldus. Ummistuste kõrvaldamine. Tel 5850 8713. kuupäev: 18.10.2017
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 18.10.2017
Koolitus
Vt Facebookist: Praktikakeskus kuupäev: 17.10.2017
Teated
Nissi Vallavalitsus teatab Jaama tee 18 detailplaneeringu algatamisest. Planeeritav ala asub Turba alevikus (katastritunnus 51801:001:0732), ala suurus on 7200 m2. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine üheks transpordimaa kinnistuks ja kolmeks ärimaa krundiks ning kavandada kahele neist ühekorruselised ärihooned ja ühele kütusetankla. Tegemist on Nissi valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmisega. Nissi Vallavolikogu 28.09.2017 otsusega nr 47 jäeti Jaama tee 18 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline (KSH) hindamine algatamata, kuna KSH eelhinnangus jõuti kokkuvõttes järeldusele, et eelhinnangus viidatud meetmete rakendamisel ei avaldu planeeringu elluviimisel olulist ebasoodsat keskkonnamõju, mis on oluline KeHJS mõistes. Detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda valla veebilehel (www.nissi.ee) või Nissi Vallavalitsuses. kuupäev: 16.10.2017
Teated
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade. Nissi Vallavalitsus teatab, et Nissi tee 24a detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 08.-21.11.2017 tööpäevadel Nissi vallamajas (Nissi tee 53c, Riisipere alevik, Harju maakond). Planeeringuga haaratud ala suurusega 0,73 ha asub Riisipere alevikus (katastritunnus 51802:004:0082). Planeeringu eesmärk on planeeringuala jagamine kaheks elamukrundiks ja kaheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks, kruntide ehitusõiguse, hoonestusalade, liikluskorralduse, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha, haljastuse põhimõtete ning servituutide vajaduse määramine. Detailplaneeringu realiseerimisel ehitatakse Riisipere 110 kV alajaama välisjaotusseade koos releekaitsehoonega, rajatakse 110 kV sisseviik Harku-Lihula-Sindi trassilt, Turba viiakse üle 10 kV pingele ning tugevdatakse keskpingevõrku Riisipere alajaamast Turba, Laitse ja Haiba 10 kV suunal. Uus alajaam tagaks vajaliku võimsuse ka Turbani taastatavale raudteele ning kogu piirkonna arenguks vajalikele uutele liitumistele. Olemasolev alajaam aadressil Nissi tee 27a, Riisipere alevik, on kavas demonteerida. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist vahetut või kaudset mõju inimese tervisele, keskkonnale, kultuuripärandile või varale. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. kuupäev: 16.10.2017
Teated
Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Haapsalu politseijaoskond teeb kindlaks leitud püssi Toz, kaliiber 22, nr 44969, ja sileraudse kaheraudse jahipüssi kaliiber 16, nr Я9287-52, omanikku. Relva omanikul või valdajal pöörduda kuue kuu jooksul kuulutuse ilmumise päevast PPA Lääne prefektuuri Haapsalu politseijaoskonda, Lossiplats 4, Haapsalu; tel 473 2876; laane@politsei.ee. kuupäev: 16.10.2017
Kinnisvara müük
Müüa elumaja Pärnumaal Häädemeeste vallas, sobib ka suvilaks. Rand ja paadisadam 200 m. Kiire! Tel 5344 8415. kuupäev: 13.10.2017
Ehitus/ remont
Teen korterite ja eramute remonti. Tel 501 6542. kuupäev: 10.10.2017
Ehitus/ remont
Ehitus-, remondi-, elektri- ja torutööd. Boilerite paigaldus. Lamekatuste remont. Rullmat., SBS. Ummistuste kõrvaldamine. Tel 5850 8713. kuupäev: 10.10.2017
Teated

MTÜ Teine Tants kuulutab välja avaliku stipendiumikonkursi loominguliseks tegevuseks kaasaegse tantsu ja teiste etenduskunstide vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 17. oktoober 2017. Avaldus, projektikirjeldus ja CV saata e-postile saal@saal.ee või aadressile Pikk 20, 10133 Tallinn. Lisainfo: saal@saal.ee.

kuupäev: 10.10.2017
Teated
AS ELVESO teatab kavatsusest paigaldada Vaida aleviku kaugküttevõrku uue tootmisseadme, mis asendaks olemasolevat amortiseerunud seadet, ning sõlmida soojatootjaga leping järgmistel teadaolevatel tingimustel: 1) uue soojusseadme võimsus on 720 kW; 2) kütusena baaskoormuskatlas kasutatakse taastuvenergiaallikaid; 3) käitise koosseisu kuulub ka soojustorustik liitumispunktini kinnistul Hoidla tee 21, Vaida alevik; 4) soojuse tootmise aastane maht on orienteerivalt kuni 2,5 GWh, suvel soojust ei vajata; 5) käitis peab olema valmis täisvõimsusega soojuse tootmiseks 12 kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist; 6) täitmise tagatis on kuni 50 000 eurot, mis tuleb esitada lepingu sõlmimisel. Huvitatud isikutel palume esitada sooviavaldus järgneva informatsiooniga: 1) käitise käitaja; 2) käitise (sh liitumistorustiku) asukoht ning õiguslik alus sinna käitise rajamiseks; 3) käitise tootmistehnoloogia kirjeldus; 4) projektijuhtimise eeldatav ajagraafik. Avaldus koos nõutava informatsiooniga esitada kirjalikult allkirjastatuna ja tuua suletud ümbrikus aadressile Ehituse 9, Jüri alevik hiljemalt 10. novembril 2017 kella 10ks. Lisainfo: info@elveso.ee, 603 1492. Teade ei ole avaliku konkursi väljakuulutamine ega pakkumus lepingu sõlmimiseks. Konkursi korraldamise otsuse teeb AS Elveso lähtuvalt laekunud teabest. Teates soovitud informatsiooni esitamata jätmisel, valeandmete esitamisel või tingimustele mittevastavusel ei loeta sooviavaldust teatele vastavaks. kuupäev: 10.10.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: Jevgeni Erbel (isikukood 38104220329) peab tasuma sunniraha 3000 eurot 15 päeva jooksul Saku Vallavalitsuse arvelduskontole EE862200001120079664 (Swedbank). Sissenõue 11.02.2015 ettekirjutuse nr 05/15 punktide 1, 3 ja 4 nõuete tähtajaks 12.08.2017 täitmata jätmise eest (alus 14.06.2017 hoiatus nr EK 05/15.9, punktid 1, 3 ja 4). 22.08.2017 hoiatusega nr EK 05/15.10 määrati ettekirjutuse punkti 1 ja 3 täitmise tähtajaks 12.11.2017, sunniraha nende täitmata jätmise korral 1250 eurot. Ettekirjutuse punkti 4 täitmise tähtaeg 25.10.2017 ja sunniraha selle täitmata jätmise korral 2000 eurot. Ettekirjutuse punkti 2 nõue täita 60 päeva jooksul peale ettekirjutuse punkti 1 nõude täitmist ja sunniraha selle täitmata jätmise korral 300 eurot. kuupäev: 09.10.2017
Teated
Saku Vallavalitsus kutsub SRRG Group OÜ juhatuse liiget selgituste andmiseks 24. oktoobril 2017 kell 10 Saku Vallavalitsusse tuppa 210, keskkonnakaitseinspektori juurde. Hoiatame, et kui Te ei ilmu ilma mõjuva põhjuseta kutses märgitud ajal kutses märgitud kohta, siis kohaldatakse Teile sunniraha 300 eurot. kuupäev: 09.10.2017
Teated
Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Haapsalu politseijaoskond teeb kindlaks leitud kaheraudse jahipüssi nr 73578-60 omanikku. Relva omanikul või valdajal pöörduda kuue kuu jooksul kuulutuse ilmumise päevast PPA Lääne prefektuuri Haapsalu politseijaoskonda: Lossiplats 4, Haapsalu; tel 473 2876; laane@politsei.ee. kuupäev: 09.10.2017
Teated
Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Rapla politseijaoskond teeb kindlaks leitud sileraudsete püsside nr 72123 ja nr A-29 omanikke. Relva omanikul või valdajal pöörduda kuue kuu jooksul kuulutuse ilmumise päevast Rapla politseijaoskonda: Savi 2, Rapla, tel 489 2915, 384 9933; laane@politsei.ee. kuupäev: 09.10.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: 23.10.-20.11.2017 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku) II korruse stendil ja Saku valla kodulehel (www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul Saku valla Jälgimäe küla Trahteri, Lepatriinu, Pärtla-Tõnu 4 ja Pääsvälja kinnistute ning lähiala detailplaneering (DP). Saku Vallavolikogu võttis DP vastu 21.09.2017 otsusega nr 57. Planeeritava ala moodustavad Trahteri, Lepatriinu, Pärtla-Tõnu 4, Pääsuvälja kinnistud, osaliselt Jõenurme kinnistu, osaliselt 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee kinnistu ja osaliselt 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee kinnistu. DP ala suuruseks on u 29 ha. DP koostamise eesmärk on kinnistute kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine äri-, lao- ja tootmishoonete (ökoloogilise vähenõudliku tootmistegevusega) ehitamiseks. DPga kavandatakse kokku 9 äri- ja tootmismaa, 3 transpordimaa krunti ning 1 tootmismaa (puurkaev-pumpla jaoks) ja 1 maatulundusmaa krunt. Äri- ja tootmismaa krunte 2 ja 3, 4 ja 5, 6 ja 7 ning 8 ja 9 on võimalik omavahel liita, neile on võimalik rajada kuni 2 hoonet, mis on kuni 14 m kõrged ja kuni 3korruselised, kruntide maksimaalne täisehitusprotsent 26–45. DP sisaldab üldplaneeringu (ÜP) muutmise ettepanekut – DPga muudetakse kavandatud perspektiivse Paldiski-Saue-Männiku-Ülemiste raudteekoridori laiust, rohevõrgustiku ehitustingimusi ning osaliselt loodusliku ala maakasutuse juhtotstarvet tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maakasutuse juhtotstarbeks. ÜP muutmine planeeritava ala osas on põhjendatud, kuna DP lahendus on avalikes huvides, kuna sellega tagatakse otstarbekam maakasutus ja luuakse valda uusi töökohti, luues valla elanikele aktiivses elus osalemiseks täiendavaid kaasaegseid tingimusi. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid DP kohta. kuupäev: 06.10.2017
Kuulutusi leitud 21
1 2