Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas laupäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Teated
Mittetulundusühing LinnaMuusikud korraldab avaliku konkursi stipendiumi taotlustele oma põhikirjaliste loome-, teadus- ja haridusprojektide korraldamiseks, sealhulgas kursuste, meistriklasside, kontsertide jm avalike kultuuriürituste korraldamiseks ja teostamiseks. Stipendium toetab vastavasisulist korraldus-, tõlke- ja kirjastustegevust, loometegevust, teadustegevust ja rahvusvaheliste kultuurisuhete arendamisega seotud tegevust. Stipendiumiga toetatavate projektide ajavahemik on mai 2017 kuni juuni 2018. Stipendiumi taotlused saata e-postile linnamuuskud@gmail.com või aadressile LinnaMuusikud, Vene 12-6, 10123 Tallinn. Lisainfo tel 641 1518. kuupäev: 28.04.2017
Teated
Mittetulundusühing Hereditas korraldab ajavahemikuks mai 2017 kuni juuli 2018 avaliku konkursi stipendiumitaotlustele oma põhikirjaliste loome-, teadus- ja haridustegevust seondavate projektide korraldamiseks ja teostamiseks, sealhulgas festivali TriaLogos kursuste, seminaride ja sessioonide aastaringseks ettevalmistamiseks ja juhatamiseks. Stipendium toetab Hereditase projektide elluviimisega seotud korraldus-, õppe-, teenindus-, kujundus-, tõlke- ja kirjastustegevust, loometegevust, uuringuid ning avalike suhete arendamist. Stipendiumi taotlused saata e-postile ladinakvartal@gmail.com või aadressile Hereditas MTÜ, Vene 12-6, 10123 Tallinn. Lisateave e-postiga või telefonil 641 1518. kuupäev: 28.04.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: 15.-28.05.2017 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku) teise korruse stendil ja Saku valla kodulehel (www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul Kitse tee 5 maaüksuse detailplaneering (DP). DP ala asub Saku valla Üksnurme küla Kitse tee ääres. DP ala moodustavad Kitse tee 5 maaüksus ja osa Kitse tee maaüksusest. DP ala suurus on u 3200 m2. DP eesmärk on Kitse tee 5 maaüksuse kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse määramine. DPga jaotatakse Kitse tee 5 maaüksus kaheks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks. Krundile 1 jääb olemasolev abihoone ja ehitisregistrisse kandmata abihoone, mis likvideeritakse. Ehitisregistris olev abihoone rekonstrueeritakse üksikelamuks. Krundile 2 jääb olemasolev üksikelamu. Samale krundile jääb ka olemasolev puurkaev. Krunt 3 on ette nähtud transpordimaaks, mis jääb eravaldusesse. Kruntidel 1 ja 2 võib DP järgi mõlemal krundil asuda üks üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Mõlema krundi täisehitusprotsent on 20. Üksikelamute maksimaalne kõrgus kruntidel võib olla 9 m, abihoonetel 6 m. DP on Saku valla üldplaneeringuga kooskõlas. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP kohta arvamust. kuupäev: 28.04.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: 15.05.-11.06.2017 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku) teise korruse stendil ja Saku valla kodulehel (www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul AÜ Ilmarine II maaüksuste ja lähiala detailplaneering (DP). DP ala asub Saku valla Kasemetsa küla Väikemetsa tee, Väikemetsa põigu ja Timuti tee vahelisel alal. DP ala suurus on u 19 300 m2. DP eesmärk on planeeritava ala kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. DP järgi moodustatakse kaks transpordimaa krunti, kaks sotsiaalmaa ehk üldmaa krunti (üks krunt on ette nähtud tuletõrjevee mahuti, puurkaevu ja elamutevahelise puhverala ning ühiskondliku kasutamise tarbeks ning teine krunt on puhverala ja ühiskondliku kasutamise tarbeks) ja viis elamumaa krunti. Igale elamumaa krundile võib ehitada ühe üksikelamu ja ühe abihoone. Üksikelamute maksimaalne kõrgus võib olla 8,5 m, abihoonetel 5 m. Elamumaa kruntide maksimaalne ehitisealune pindala on igal krundil 220 m2. DP sisaldab Saku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut – DPga muudetakse planeeritaval alal üldplaneeringuga määratud haljasala ja parkmetsade, kaitsehaljastuse maa maakasutuse juhtotstarve osaliselt pere- ja ridaelamumaa maakasutuse juhtotstarbeks. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus esitada DP kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. kuupäev: 28.04.2017
Müük
Müüa veisesõnnikut (mahe). Info tel 509 2933. kuupäev: 28.04.2017
Müük
Korralikud küttepuud, lai sortiment, täpne kogus, koos transpordiga. Võtikmetsa OÜ, tel 525 9433. kuupäev: 28.04.2017
Müük
Müüa lõhutud küttepuud. Info tel 509 2933. kuupäev: 28.04.2017
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 28.04.2017
Teenus
Fassaadide ja katuste puhastamine ning värvimine. Vt: www.paintsol.eu. Tel 5698 3903. kuupäev: 27.04.2017
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 27.04.2017
Teated
ASi Mainor (registrikood 10099531, asukoht Valukoja 8, Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 11.05.2017 kell 15 Valukoja 8, Tallinn. Päevakorras on ASi Mainor 2016. majandusaasta aruande kinnitamine, ASi Mainor kasumi jaotamise otsustamine, ASi Mainor 2017. majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine ja ASi Mainor nõukogu koosseisu muutmine. Üldkoosolekut puudutavate dokumentidega on võimalik tutvuda Valukoja 8 maja 9. korrusel E-R 9-15ni. kuupäev: 26.04.2017
Ehitus/ remont
Elektriku-torulukkesepateenus. Boilerite, saunaahjude, pistikute paigaldus. Soodne. Tel 5850 8713. kuupäev: 26.04.2017
Teated
Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Paide politseijaoskond teeb kindlaks leitud sileraudse püssi nr У34355 omanikku. Relva omanikul või valdajal pöörduda kuue kuu jooksul kuulutuse ilmumise päevast PPA Lääne prefektuuri Paide politseijaoskonda: Tallinna 12, Paide; tel 384 9933; laane@politsei.ee. kuupäev: 26.04.2017
Ehitus/ remont
Korterite, majade, suvilate ehitus-, remondi-, elektri- ja torulukksepatööd. Boilerite, saunaahjude paigaldus. Ummistuste kõrvaldamine. Lamekatuste remont: rullmat, SBS, eterniit, roovitus. Laon korstnaotsi. Tel 5850 8713. kuupäev: 25.04.2017
Teated
Põhja prefektuur tuvastab leitud püstoli FN kal 7,65 nr 269413 omanikku. Relva omanikul palume pöörduda kuue kuu jooksul kuulutuse ilmumise päevast Põhja prefektuuri telefonil 612 4435. kuupäev: 21.04.2017
Ost
Kollektsionäär ostab heas säilivuses 1913. a Tsaari-Vene rubla. Hind kuni 1000 eurot. Tel 550 2073. kuupäev: 21.04.2017
Pakun tööd
Pakun tööd koristajale 2-3 korda nädalas kl 12-14 (korteri koristamine). Asukoht kesklinnas. Töö sobib hästi nooruslikule pensionärile. Aire, tel 5193 1959. kuupäev: 19.04.2017
Ehitus/ remont
Korterite, suvilate remont. Elektri-torulukksepatööd. Lamekatuste remont: rullmat., SBS, roovitus, eterniit. Saunaahjude, boilerite paigaldus. Laon korstnaotsi. Tel 5850 8713. kuupäev: 18.04.2017
Pakun tööd
Kristiine aiand pakub tööd klienditeenindajale / taimede hooldajale. Tel 5392 6160. kuupäev: 18.04.2017
Teated
Keila Vallavalitsus teatab äriregistrist kustutatud AÜ Kotka vara omanikule 05.04.2017 korralduse nr 236 "Sundvalduse seadmine Kotka üldmaa kinnistule" vastuvõtmisest. Korraldusega seatakse tähtajatu sundvaldus tehnorajatise (ühisveevarustuse ja kanalisatsioonitorustiku) talumiskohustuse kehtestamiseks Harju maakonnas Keila vallas Laulasmaa külas Kotka üldmaa (katastritunnusega 29503:01:0340) kinnistule nr 5579802. Talumiskohustuse ala pindala on 3028 m², torustiku pikkus 1328 m ja laius 2 m äärmise torustiku teljest. Sundvaldus seatakse ASi Lahevesi kasuks. kuupäev: 17.04.2017
Kuulutusi leitud 21
1 2