Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas laupäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Müük
Müüa talleliha, 5-6vanused, 5,50 eurot/kg (14,0-18,5 kg suurused lihakehad). Ei tükelda. Paides. Tel 5699 9207. kuupäev: 21.06.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: 15.06.2017 toimus Saku Valla Majas (Teaduse 1, Saku alevik) Saku valla Saku aleviku Asula tn 2 kinnistu ja Silla tn 2a kinnistu osa detailplaneering (DP). Avalikustamise ajal esitati DP-le vastuväiteid. Saku Vallavalitsus ei nõustunud vastuväidetega. Avalikule arutelule ei ilmunud ükski vastuväidete esitaja kohale. Avaliku arutelu protokolliga saate tutvuda Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/geoinfosusteem. DP esitatakse järelevalve menetluse teostamiseks Harju maavanemale. kuupäev: 21.06.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: ajavahemikul 15.05.-11.06.2017 oli avalikul väljapanekul Saku valla Kasemetsa küla AÜ Ilmarine II maaüksuste ja lähiala detailplaneering (DP). Avalikustamise ajal esitati DP-le vastuväiteid. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 20.07.2017 kell 15 Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku) ruumis 211. kuupäev: 21.06.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: alates 03.07.2017 kuni 30.07.2017 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku alevik) teise korruse stendil ning Saku valla kodulehel (www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul Saku valla Männiku küla Valdeku karjääri kinnistu ja lähiala detailplaneering (DP). DP ala asub Männiku külas Tallinna-Saku-Laagri tee ja Trapi tee vahelisel alal. DP ala moodustavad Valdeku karjääri kinnistu, 11340 Tallinna-Saku-Laagri tee, osaliselt Trapi tee maaüksused ning osaliselt jätkuvalt riigi omandis olevad maaüksused. Ala suurus on u 15,5 ha. DP eesmärk on määrata Valdeku karjääri kinnistule ehitusõigus supelranna teenindamiseks vajalike hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning vähendada Valdeku karjääri kalda ehituskeeluvööndit. DP sisaldab Saku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut DP ala osas: DPga soovitakse vähendada Valdeku karjääri kalda ehituskeeluvööndit karjääri põhjaküljel 25 meetrilt 10 meetrini. DPga kavandatakse DP alale üks veekogude maa (25%) ja üldkasutatava maa (75%) sihtotstarbetega krunt, üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt. Krundile pos 1 on kavandatud veespordikeskuse ja supelranna toimimiseks vajalikud ehitised, krundile pos 2 on kavandatud võimalik kämpinguala ja krundile pos 3 on kavandatud perspektiivne parkla. Krundile pos 1 on võimalik rajada kuni kaks hoonet max kõrgusega 5 m. Krundi max ehitisalune pindala on 300 m2. Krundile pos 2 on võimalik rajada üks kuni 150 m2 suuruse ehitisaluse pindalaga hoone, mis võib olla ühekorruseline ja kuni 5 m kõrgune. Mõlemale krundile on väljapoole lubatud hoonestusala lubatud püstitada mittestatsionaarseid väikeehitisi ehitusaluse pinnaga kuni 20 m². DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale. Igal isikul on õigus esitada avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. kuupäev: 21.06.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: alates 03.07 kuni 16.07.2017 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku alevik) teise korruse stendil ning Saku valla kodulehel (www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul Saku valla Saustinõmme küla Ristiku maaüksuse detailplaneering (DP). DP ala asub Tallinna-Rapla-Türi tee ja Kivi tee vahelisel alal. DP ala moodustavad, Ristiku maaüksus, osa 11159 Jäätmehoidla tee ja osa Ülase maaüksusest. Ala suurus on u 1,45 ha. DP eesmärk on DP ala kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse määramine lisaks olemasolevatele hoonetele üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. DP on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga. DP järgi jaotatakse DP ala üheks elamumaa (pindala 3693 m2) ja üheks ärimaa (pindala 9212 m2) krundiks. Elamumaa krundile (max täisehituseprotsent 15) võib ehitada ühe üksikelamu (max kõrgus 9 m) ja kuni 2 abihoonet (max kõrgus 6 m). Ärimaa krundil (max täisehituseprotsent 8) võib paikneda kuni kolm hoonet (max kõrgus 9 m). DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale. Igal isikul on õigus esitada detailplaneeringu kohta avaliku väljapaneku ajal ettepanekuid ja vastuväiteid. kuupäev: 21.06.2017
Teated
Alates 03.07.2017 kuni 16.07.2017 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku alevik) teise korruse stendil ning Saku valla kodulehel (www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul Saku valla Saku aleviku Kõrgemäe ja Uus-Kõrgemäe kinnistute ja lähiala detailplaneering (DP). DP ala asub Saku alevikus Saku-Tõdva tee, Saku Läte osaühingu tootmiskompleksi ja endise aiandusühistu Kivistiku vahelisel alal. DP ala moodustavad Kõrgemäe ja Uus-Kõrgemäe kinnistud, Havi tee, Kivistiku tee maaüksused, osaliselt 11345 Rahula-Saku tee maaüksus ja osaliselt 11342 Saku-Tõdva maaüksus. Planeeritava ala suurus on u 17 700 m2. DP eesmärk on DP ala kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksik-, kaksik ja ridaelamute ehitamiseks. Tegu on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohase DPga. DP järgi jaotatakse planeeritav ala kokku kolmeks transpordimaa krundiks ja kuueks elamumaa krundiks. Neljale elamumaa krundile on võimalik rajada ühe üksikelamu või ühe kaksikelamu koos kolme abihoonega. Nende kruntide maksimaalne täisehitusprotsent on 20. Kahele krundile võib rajada ühe kuni nelja boksiga ridaelamu ja neli abihoonet. Nende kruntide maksimaalne täisehitusprotsent on 30. Põhihooned võivad olla kuni 9 m kõrgused, abihooned kuni 6 m kõrgused. Hoonete maksimaalne korruselisus on 2. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta. kuupäev: 21.06.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavalitsuse 13.06.2017 korraldusega nr 492 algatati detailplaneering (DP), anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) Saku valla Tõdva küla Proosa maaüksusel. DP ala asub Tõdva külas Tõdva-Hageri tee ja Saku-Tõdva tee vahelisel alal. DP ala moodustavad Proosa maaüksus, osaliselt 11342 Saku-Tõdva tee maaüksus ja osaliselt 11240 Tõdva-Hageri tee maaüksus. DP ala suurus on u 4,7 ha. DP koostamise eesmärk ja vajadus on Proosa maaüksuse kruntideks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Tegu on Saku valla üldplaneeringukohase DPga. KSH jäeti algatamata, sest KSH eelhinnangust järeldus, et eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi lisauuringuid. Planeeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Saku Vallavalitsus. Korraldusega on võimalik tutvuda Saku valla kodulehel www.sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku). kuupäev: 21.06.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavalitsuse 06.06.2017 korraldusega nr 471 kehtestati Saku valla Üksnurme küla Kitse tee 5 maaüksuse detailplaneering (DP). DP ala asub Saku valla Üksnurme küla Kitse tee ääres. DP ala moodustavad Kitse tee 5 maaüksus ja osa Kitse tee maaüksusest. DP ala suurus on u 3200 m2. DP eesmärk on Kitse tee 5 maaüksuse kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ja ehitusõiguse määramine. DPga jaotatakse Kitse tee 5 maaüksus kaheks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks. Krundile 1 jääb olemasolev abihoone ja ehitisregistrisse kandmata abihoone, mis likvideeritakse. Ehitisregistris olev abihoone rekonstrueeritakse üksikelamuks. Krundile 2 jääb olemasolev üksikelamu. Samale krundile jääb ka olemasiolev puurkaev. Krunt 3 on ette nähtud transpordimaaks, mis jääb eravaldusesse. Kruntidel 1 ja 2 võib DP järgi mõlemal krundil asuda üks üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Mõlema krundi täisehitusprotsent on 20. Üksikelamute maksimaalne kõrgus kruntidel võib olla 9 m, abihoonetel 6 m. DP on Saku valla üldplaneeringuga kooskõlas. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale. Vt www.sakuvald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud. kuupäev: 21.06.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega nr 442 algatati detailplaneering (DP), anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) Saku valla Saku aleviku Tallinna mnt 10 maaüksusel ja lähialal. DP ala asub Tallinna-Saku-Laagri tee ja Tallinna-Lelle raudtee vahelisel alal. DP ala koosneb Tallinna mnt 10, Tallinna mnt 10a, Tallinna mnt 10b maaüksustest, osaliselt Viimsi metskond 20, osaliselt 11340 Tallinna-Saku-Laagri tee ja osaliselt 11340 Tallinna-Saku-Laagri tee L2 maaüksusest. Ala suurus on u 90 000 m2. DP koostamise eesmärk ja vajadus on Tallinna mnt 10 maaüksusel ja lähialal alal täiendava ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundi moodustamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, lisaks olemasolevale koolihoonele ja spordikeskusele uue spordikeskuse ja staadioni ehitamiseks ning koolihoone laiendamiseks. Tegu on Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohase DPga. KSH jäeti algatamata, sest KSH eelhinnangust järeldus, et eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi lisauuringuid. Planeeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Saku Vallavalitsus. Korraldusega on võimalik tutvuda Saku valla kodulehel www.sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku). kuupäev: 21.06.2017
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 21.06.2017
Ost
Igas seisus autode kokkuost. Tel 5823 8310. kuupäev: 21.06.2017
Ehitus/ remont
Elektriku-torulukksepateenus. Boilerite, saunaahjude, pistikute paigaldus. Lamekatuste ümberehitus, remont. Mat. SBS. Laon korstnaotsi. Tel 5850 8713. kuupäev: 20.06.2017
Teated
MTÜ Eesti Saksa Lambakoerte Ühing liikmete üldkoosolek toimub 27.06.2017 kl 18 Tagadi koolitusplatsil, Sisaliku teel Harjumaal. kuupäev: 20.06.2017
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 20.06.2017
Teated
Põhja prefektuur teeb kindlaks Tallinnast leitud Korovini püstoli (kaliiber 6,35 mm, nr 83675) omanikku. Tel 612 4134. kuupäev: 19.06.2017
Teated
Saue Vallavalitsus teatab: Saue Vallavalitsus algatas 06.06.2017 korraldusega Alliku külas Männiku (72701:001:0981) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiga muuta kinnistu maasihtotstarve elamu- ja transpordimaaks ning määrata ehitusõigus ühe 6boksilise ridaelamu rajamiseks. Planeeritav maa-ala asub Laagri aleviku vahetus läheduses Alliku külas ning piirneb Juuliku-Tabasalu maantee, Juuliku-Tabasalu maantee ringristmikuga ja uue rajatava Veskimöldre 2 elamurajooniga. Planeeritava maa-ala suuruseks on 1,4 ha. Saue Vallavalitsus algatas 23.05.2017 korraldusega nr 365 Alliku külas Vanamänniku (72701:001:0732) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiga muuta kinnistu maasihtotstarve ärimaaks ning rajada kinnistule ärihooned. Kinnistule kavandatakse multifunktsionaalne keskus, mis hakkaks koosnema kaubakeskustest (teenindus, toitlustus, vabaaja- ja sporditeenused) ja majutushoone. Täpne planeeritavate hoonete funktsioon ja maht selgub planeeringu koostamise käigus. Kompleks planeeritakse Laagri keskusest u 1 km kaugusele, Instituudi tee äärsele u 7 ha suurusele maa-alale, mis jääb olemasolevate ja kavandatavate elamurajoonide kesksele maa-alale (Metsavahi, Veskimöldre ja Kotka elamurajoon). Planeeritava maa-ala suuruse on u 7 ha. Lisainfo: http://sauevald.ee/algatatud-detailplaneeringud ning info@sauevald.ee kuupäev: 19.06.2017
Kinnisvara müük
Aitan müüa kinnisvara! Kiired tehingud! KR Kinnisvara, tel 510 9002, Kristjan Reinoja. kuupäev: 19.06.2017
Pakun tööd
Vajatakse CE-kategooria autojuhti toidukaupade jaotusvedudele üle Eesti algusega Tallinnast. Tel 552 2490. kuupäev: 16.06.2017
Teated
AS Tallinna Toiduveod (registrikood 10031071, Peterburi tee 38, 11415 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 07.07.2017 algusega kell 11 Tallinnas aadressil Ruunaoja 2 (aktsiaseltsi ruumides). ASi Tallinna Toiduveod nõukogu määras korralise üldkoosoleku päevakorra ja esitab järgmised ettepanekud: 1) 2016. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumijaotuse ettepanek. Kinnitada ASi Tallinna Toiduveod juhatuse koostatud ja nõukogu heaks kiidetud 2016. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek. 2) Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine. Nimetada 2017. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks Rein Volt (Tawest Audiitorteenused OÜ), tegevus tasustada vastavalt lepingule. Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse 07.07.2017 kl 8 seisuga. Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt äriseadustiku §-le 287. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist s.o kuni 03.07.2017. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda lisaküsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 21.06.2017. Nimetatud õiguste kasutamise korral peavad aktsionärid samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega esitama aktsiaseltsile iga lisaküsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjenduse. Eelnõud ja küsimused palume saata kirjalikult Ruunaoja 2, 11415 Tallinn. Korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda aadressil Ruunaoja 2, Tallinn tööpäeviti alates 19.06.2017. kuupäev: 15.06.2017
Teated
Keila Vallavalitsus teatab Gunnar-Herbert Järve vara pärijatele 07.06.2017 korralduse nr 436 "Sundvalduse seadmine Ida-Epu vkt 40 kinnistule ASi Lahevesi kasuks" vastuvõtmisest. Korraldusega seatakse tähtajatu sundvaldus tehnorajatise (vee-, kanalisatsiooni- ja survekanalisatsiooni torustiku) talumiskohustuse kehtestamiseks Harju maakonnas Keila vallas Tuulna külas Ida-Epu vkt 40 asuvale kinnistule nr 3347202 ((katastritunnus 29504:008:0150) ASi Lahevesi kasuks. kuupäev: 15.06.2017
Kuulutusi leitud 26
1 2