Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas laupäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Teated
Alates 06.02.2018 kuni 20.02.2018 on tööaegadel Saku Vallavalitsuse (Teaduse 13, Saku alevik) 2. korruse stendil ning Saku valla kodulehel (http://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul Saku valla Kasemetsa küla Põllu-Kiipsu kinnistu (katastritunnus 71801:006:0087) ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub Kasemetsa külas Kiipsu tee ääres, selle moodustavad Põllu-Kiipsu, osa Remmelga tee 1, osa Remmelga tee 4, osa Joosu, osa Roosi, osa Kiipsu tee ja Kiipsu tee L1 kinnistud. DP ala suurus on ca 38 500 m2. DP koostamise eesmärk on Kasemetsa küla Põllu-Kiipsu maaüksuse ja lähiala kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse määramine. DP lahendusega jaotatakse ala 7 krundiks: 5 elamumaa krundiks, 1 maatulundusmaa krundiks ning 1 transpordimaa krundiks. 2 elamumaa krundile määratakse ehitusõigus 1 kaksikelamu ja 2 abihoone ehitamiseks ning 3 elamumaa krundile 1 üksikelamu ja 2 abihoone ehitamiseks. Maatulundusmaale määratakse õueala, kuhu võib rajada 1 üksikelamu ja kuni 2 abihoonet. Lubatud on kuni 2korruselised kuni 9 m kõrgused hooned ning kuni 1korruselised kuni 5 m kõrgused abihooned. Ehitisealused pinnad jäävad 330 m2 ja 370 m2 vahele. Transpordimaale rajatakse elamukruntide tarbeks juurdepääsutee, mis antakse tasuta üle Saku vallale. DP on Saku valla üldplaneeringuga kooskõlas. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus DP kohta arvamust avaldada. kuupäev: 18.01.2019
Teated
Alates 06.02.2019 kuni 20.02.2019 on tööaegadel Saku Vallavalitsuse hoone (Teaduse tänav 13, Saku alevik) 2. korruse stendil ning Saku valla kodulehel (https://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul Saku valla Tänassilma küla Otsa, Viirpuu tee 1 maaüksuste ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub Tänassilma külas Tänassilma-Laagri tee kõrval, selle moodustavad Otsa, Viirpuu tee 1 ja Viirpuu tee maaüksused, osa Viirpuu tee 2, osa Tänassilma–Laagri tee maaüksusest ning osa olemasolevast Tänassilma-Laagri teest. DP ala suurus on ca 22 100 m2. DP ala jaotatakse 8 elamumaa krundiks, 1 ühiskondliku ja ärimaa krundiks (50% / 50%) ning 3 transpordimaa krundiks. Elamukruntide pindalad on ca 1500 m2, ehitisealuse pinnaga 300 m2. Kruntidele võib rajada 1- kuni 2korruselise üksikelamu kõrgusega kuni 9 m ning 1 abihoone kõrgusega kuni 5 m. Äri ja ühiskondliku sihtotstarbega krundi suurus on 2147 m2, ehitisealune pind 600 m2. Lubatud on ehitada 3korruseline kuni 12 m kõrgune hoone hobi- või klubilise tegevuse tarvis. Moodustatakse 3 transpordimaa krunti, millele rajatakse juurdepääsuteed ning jalgtee avalikuks kasutamiseks Toomaveski teelt Tänassilma-Laagri teele. DP on Saku valla üldplaneeringuga kooskõlas. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus DP kohta arvamust avaldada. kuupäev: 18.01.2019
Teated
Alates 06.02.2019 kuni 20.02.2019 on tööaegadel Saku Vallavalitsuse hoones (Teaduse 13, Saku alevik) 2. korruse stendil ning Saku valla kodulehel (http://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul Saku valla Juuliku küla Murumäe tee 14 kinnistu (katastritunnus: 71801:004:0020) detailplaneering (edaspidi DP). DP ala asub Juuliku külas Murumäe põigu ning Murumäe tänava vahelisel alal, selle moodustab Murumäe tee 14 kinnistu. Planeeritava ala suurus on ca 1806 m2. DP lahendusega muudetakse olemasolevat ehitusõigust, suurendatakse hoonestusala ning ehitisealust pinda 180 m2lt 270 m2ni. Lisaks lubatakse 2 abihoone asemel rajada kuni 3 abihoonet. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus on 9 m ja kuni 2 korrust ning abihoonetel 5 m ja kuni 1 korrus. DP on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP kohta arvamust. kuupäev: 18.01.2019
Teated
07.01.2019 toimus Saku Vallavalitsuse hoones (Teaduse 13, Saku alevik) Üksnurme küla Haavasalu tee 4 maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu. Avaliku väljapaneku ajal esitasid kaks isikut detailplaneeringule vastuväiteid ja ettepanekuid. Avaliku arutelu tulemusena lepiti kokku, et huvitatud isik tellib kraavi sulgemiseks hetkeolukorda arvestava eksperthinnangu ning annab Saku vallale teada transpordimaa võõrandamise või kasutamise tingimustest. kuupäev: 18.01.2019
Teated
MTÜ Teine Tants kuulutab välja avaliku stipendiumikonkursi loominguliseks tegevuseks kaasaegse tantsu ja teiste etenduskunstide vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 27. jaanuar 2019. Avaldus, projekti kirjeldus ja CV saata aadressil saal@saal.ee või Pikk 20, 10133 Tallinn. Lisainfo: saal@saal.ee. kuupäev: 17.01.2019
Tervis
Parapsühholoog Ž. Stepanjan aitab alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse, ülekaalulisuse, radikuliidi ja stressi puhul. Konsultatsioon. Tel 5858 8910. kuupäev: 17.01.2019
Teenus
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. kuupäev: 16.01.2019
Ehitus/ remont
Müüa lahustivaba vanniemaili koos paigalduse ja garantiiga. Tel 558 1222. kuupäev: 16.01.2019
Ost
Igas seisus autode kokkuost. Tel 5823 8310. kuupäev: 16.01.2019
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 16.01.2019
Teated
Paavli Kinnisvara müüb suulisel enampakkumisel Tallinnas 18.01.2019 kell 9 Paavli 5 Rõduekspert OÜ büroos oleva panditud vara alghinnaga 3689,22 € (koos käibemaksuga). Varaga saab tutvuda tööpäevadel kl 9-12. Tel 650 0000.
Paavli Kinnisvara müüb suulisel enampakkumisel Tallinnas 18.01.2019 kl 12 Paavli 5 VipKate Ehitus OÜ büroos oleva panditud vara alghinnaga 2109,45 € (koos käibemaksuga). Varaga saab tutvuda tööpäevadel kl 9-12. Tel 650 0000. kuupäev: 15.01.2019
Teated
Saue Vallavalitsus võttis oma 19.12.2018 korraldusega nr 1548 vastu ja suunas avalikustamisele Saue valla Turba aleviku Jaama tee 18 kinnistu detailplaneeringu. Jaama tee 18 kinnistu (51801:001:0732, 7258 m², 100% elamumaa) asub Saue valla Turba aleviku põhjapiiril Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla põhimaantee ja Turba-Lehetu kõrvalmaantee (Jaama tee) ristmiku piirkonnas. Maaüksus on hoonestamata ning sellel puuduvad kõrghaljastus ja kommunikatsioonid. Detailplaneeringuga on kavas kinnistu jagada üheks äri- ja üheks transpordimaa kinnistuks. Ärimaa krundile nähakse ette kolm eraldi hoonestusala kahe ühekorruselise ärihoone, millest ühes asuks kauplus ning teises büroo- ja vähesel määral majutusruumid, ning ühe teenindushoone ja parklaga kütusetankla rajamiseks. Planeeringuala lõunaosasse moodustatakse eraldi Saue vallale üleantav transpordimaa kinnistu ärihoonetele juurdepääsutee ning bussidele parkimiskohtade rajamiseks. Kehtiva Nissi valla üldplaneeringu järgi asub planeeritav kinnistu elamuala juhtotstarbega maa-alal, mille lubatud maakasutuse sihtotstarvete hulka kuulub ka ärimaa sihtotstarve. Saue Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 28.01.-10.02.2019. Materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal tööaegadel Saue Vallavalitsuse Riisipere halduskeskuses (Nissi tee 53c, Riisipere alevik) ning digitaalselt Saue valla veebilehel http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Saue Vallavalitsusele hiljemalt 10.02.2019 postiaadressil Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald või e-posti aadressil info@sauevald.ee. Lisainfo planeeringute spetsialistilt Veiko Rakaseljalt (veiko.rakaselg@sauevald.ee; tel 679 0171). kuupäev: 14.01.2019
Teenus
Ennustusliin. Tel 900 3014 (0,95 €/min). kuupäev: 09.01.2019
Kinnisvara ost
Ostame talumaja koos metsa või põllumaaga. Hooned võivad vajada põhjalikku remonti. Tel 5666 9006. kuupäev: 08.01.2019
Kuulutusi leitud 14
1