Ekspress Meedia AS
Info
Maaleht
Ilmub üks kord nädalas neljapäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Päevaleht
Ilmub viis korda nädalas esmaspäevast reedeni
Lisa kuulutus

LP
Ilmub üks kord nädalas laupäeviti
Lisa kuulutus

Eesti Ekspress
Ilmub üks kord nädalas kolmapäeviti
Lisa kuulutus

Väljaanne:
Rubriik:
Kinnisvara ost
Lp korteriomanik! Raid & Ko kliendid ostavad kortereid Tallinnas. Sobiva pakkumise korral kiire tehing! Tel 526 4747, Urmas. kuupäev: 23.09.2017
Ost
Igas seisus autode kokkuost, registrist kustutamine. Tel 5823 8310. kuupäev: 23.09.2017
Teated

Teadaanne valimistest Eestis elavatele Eesti kodanikest soome vähemusrahvusele! Soome vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimised toimuvad 17.-19. nov 2017 posti teel. Soome vähemusrahvuste nimekirja kantud isikud saavad tutvuda valijate nimekirjadega 18. sept - 3. nov 2017. Kandidaatide registreerimine lõpeb 8. okt 2017 (kl 17). Valimistega seotud küsimuste korral pöörduda Eesti Ingerisoomlaste Liidu büroosse aadressil Veski 35, 51005 Tartu (tel 742 1773, e-post ingerisoome@gmail.com, koduleht www.inkeri.ee, FB: INKERI) või kohaliku seltsi poole: Tartu Ingerisoomlaste Selts, Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Selts, Rakvere Ingerisoomlaste Selts, Lääne-Eesti Ingerisoomlaste Selts, Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriselts, Viljandimaa Ingeri-Soome Kultuuriselts, Narva Ingerisoomlaste Selts, Järvamaa Ingerisoomlaste Selts, Ingerisoomlaste Võru Selts, Ingerisoomlaste Tallinna Selts. Valimiste peakomitee tel 5351 1261.

kuupäev: 22.09.2017
Teated
Ida prefektuur otsib relvaomanikku: sileraudne üheraudne püss IŽ-K, kal 16, nr 587Б. Lisainfot saab telefonil 322 2627. kuupäev: 22.09.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavalitsuse 19.09.2017 korraldusega nr 661 algatati detailplaneering (DP) ja anti lähteseisukohad Saku valla Juuliku küla Murumäe tee 14 maaüksusel. DP ala jääb Saku alevikust lääne poole Juuliku külasse ning asub Murumäe põigu ja Murumäe tänava vahelisel alal. Planeeritava ala moodustab Murumäe tee 14 kinnistu. Planeeritava ala suurus on u 1806 m2. DP koostamise eesmärk on Murumäe tee 14 (katastritunnus 71801:004:0020; sihtotstarve 100% elamumaa; pindala 1806 m2; kinnistusregistri registriosa nr 477402) kinnistu hoonestusala ja ehitusõiguse määramine. Vastavalt Saku valla üldplaneeringule (kehtestatud Saku Vallavolikogu 09.04.2009 otsusega nr 22) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Tegu on Saku valla üldplaneeringu kohase DPga. DP algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP koostamise käigus teha eraldi lisauuringuid. Kui DP edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha lisauuringuid, analüüse, ekspertiise vms, tuleb need teha ja planeeringusse lisada. DP algatamise korralduse ja lähteseisukohtadega saab tutvuda Saku valla kodulehel www.sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku). kuupäev: 22.09.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: ajavahemikul 02.-16.10.2017 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku alevik) teise korruse stendil ning Saku valla kodulehel (www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul väljapanekul Saku valla Roobuka küla Roheluse tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneering (DP). DP ala asub Saku vallas Roobuka külas Tõdva-Hageri riigimaantee ja Kiisa-Kohila riigimaantee vahelisel alal. Planeeringuala koosneb Roheluse tee 1 maaüksusest ning osa Kiisa-Kohila riigimaanteest. Planeeritava ala suurus on u 2200 m2. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Roobuka küla Roheluse tee 1 (katastritunnus 71814:001:0477, sihtotstarve 100% ärimaa, pindala 1788 m2) maaüksuse hoonestusala piiritlemine ning ehitusõiguse määramine ärihoone laiendamiseks. DPga soovitakse määrata eeldused olemasoleva kaupluse juurdeehitamiseks. DP järgi jääb olemasolev krundijaotus samaks ning ehitisealuseks pinnaks kavandatakse kuni 600 m2. DPga on lubatud ehitada kuni 3 hoonet (kauplus, alajaam ja majandushoone). Kaupluse suurim lubatud kõrgus on 9 m maapinnast, suurim lubatud korruselisus on 2. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid DP kohta. kuupäev: 22.09.2017
Teated
Saku Vallavalitsus teatab: Saku Vallavalitsuse 12.09.2017 korraldusega nr 646 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Tänassilma tee 41 maaüksuse detailplaneering (DP). DP ala moodustavad Tänassilma tee 41 ja osa Tänassilma tee maaüksusest. Planeeritava ala suurus on u 5650 m2. DP koostamise eesmärk on Tänassilma tee 41 kruntideks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. DPga jaotatakse Tänassilma tee 41 maaüksus kolmeks elamumaa krundiks (pindaladega 1543 m², 1662 m² ja 1537 m2). Kruntidele pos 2 ja 3 võib rajada mõlemale ühe üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Krundile pos 1 jääb olemasoleva kaksikelamu lõunapoolne osa. Sinna krundile võib ka rajada kuni kaks abihoonet. Põhihoonete maksimaalne kõrgus võib olla kuni 9 m, abihoonetel kuni 6 m. Kõigi kolme krundi maksimaalne täisehitus on 20%. Tegu on Saku valla üldplaneeringukohase DPga. DP elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale. DP materjalidega saab tutvuda Saku valla kodulehel www.sakuvald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku). kuupäev: 22.09.2017
Ost
Autode kokkuost. Tel 553 3060. kuupäev: 22.09.2017
Ost
Igas seisus autode kokkuost. Tel 5823 8310. kuupäev: 22.09.2017
Teated
D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse Aktsiaselts, teatab, et Finantsinspektsiooni juhatus otsustas 18.09.2017 anda ERGO Insurance SE-le (registrikood 10017013) kui ühendavale kindlustusandjale loa ühinemiseks D.A.S.iga (registrikood 11275929). Ühinemine võib toimuda kuni 31.03.2018. kuupäev: 21.09.2017
Teated
ERGO Insurance SE teatab, et Finantsinspektsiooni juhatus otsustas 18.09.2017 anda ERGO-le (registrikood 10017013) kui ühendavale kindlustusandjale loa ühinemiseks D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse Aktsiaseltsiga (registrikood 11275929). Ühinemine võib toimuda kuni 31.03.2018. kuupäev: 21.09.2017
Teated
Saue Vallavalitsus teatab: Saue Vallavolikogu tunnistas 31.08.2017 otsusega nr 51 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 22.06.2010 korraldusega nr 392 kehtestatud Vanamõisa küla Vau, Vau 1, Vau 2, Vau 3 ja Nurme 1 kinnistute detailplaneeringu Pistriku tee 22 (72701:002:2064). Saue Vallavolikogu tunnistas 31.08.2017 otsusega nr 52 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 19.05.2009 korraldusega nr 309 kehtestatud Hüüru küla Lehiste 2 kinnistu detailplaneeringu Muinasasula tee 14 (72701:001:0714) kinnistu osas. Lisainfo: http://sauevald.ee/planeeringute-kehtetuks-tunnistamine kuupäev: 21.09.2017
Talutehnika müük
Tava- ja pöördadrad 3-5 h, kultivaatorid, väetisekülvikud, kartulikombain, rullipressid, peenestid, nugaäke, rootorniidukid, kiletaja. Tel 511 5835. kuupäev: 21.09.2017
Talutehnika ost
Ostan rehvi 280-15,5 (sobib ka kasutatud). Tel 520 5904. kuupäev: 21.09.2017
Taimekasvatus müük
Müüa suures koguses vaarikate 'Tomo' ja 'Glen Ample' istikuid. Hind kokkuleppel. E. Sööt, Kuremaa, Jõgeva vald. Tel 5349 8699. kuupäev: 21.09.2017
Mitmesugust
20. oktoobri paiku vabaneb koht traktori T 25 või T 40 (kapitaal)remondiks. Tel läbirääkimiseks 5388 4388. Ilmari traktorid. kuupäev: 21.09.2017
Talutehnika müük
Müüa kasutatud kuivati Kartano Jaakko 185 ha. Hind 3800 eurot. Tel 507 9086. kuupäev: 21.09.2017
Loomad müük
Äntu Mõis müüb Lohmann Browni pruune, aasta munenud kanu esmaspäeval, 25. septembril Läänemaal, teisipäeval, 26. septembril Tartumaal, kolmapäeval, 27. septembril Ida-Virumaal, neljapäeval, 28. septembril Jõgevamaal ja reedel, 29. septembril Pärnumaal. Info tel 326 1353, 327 0206, ringil 5664 3113; www.antumois.ee. kuupäev: 21.09.2017
Teenus
Rakke- ja puurkaevude puhastamine, süvendamine, pumpade, septikute paigaldus ja imbväljakute rajamine. Tel 5873 9451, e-post kaevumeistrid@mail.ee. kuupäev: 21.09.2017
Töö pakun
Ettevõte Saaremaal pakub tööd lüpsjale. Elamisvõimalus ahiküttega korteris. Tel 521 3539. kuupäev: 21.09.2017
Kuulutusi leitud 210